ทุนวิจัย 2563

update onActive/InactiveNameResearch FundBudgettypeDurationEligibilityAreaApplication PeriodNote
6 April 2020Activeโครงการมานุษยวิทยาในสถานการณ์โรคระบาดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)ทุนละ 20,000 บาท จำนวน 20 ทุนโครงการนักวิชาการ,นักวิจัยหรือนักศึกษาทางด้านมานุษยวิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้องThailand20 เมษายน 2563
6 April 2020activeพลเมืองไทย สู้ภัยโควิด : Citizen Resilience Projectสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)จำนวน 40 โครงการ มูลค่าโครงการละไม่เกิน 100,000 บาทโครงการเมษายน 63-กรกฎาคม 63Thailand6 เมษายน 2563
6 April 2020Activeโครงการเร่งนำงานวิจัยใช้ต้านไวรัสโควิด-19 (Research Gap Fund fights COVID-19)สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)โครงการจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายไม่เกินหรือเท่ากับ 75% ต่อโครงการ(ไม่เกิน 100,000 บาท)โครงการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือนผู้ประกอบการในรูปแบบนิติบุคคล,มหาวิทยาลัยของรัฐ,สถาบันวิจัยThailand20 เมษายน 2563
6 April 2020Activeทุนวิจัยประจำปี 2565กรมส่งเสริมวัฒนธรรมโครงการระยะเวลาดำเนินการ 6 เดือน- 1ปี(นับตั้งแต่วันที่มีการลงนามในสัญญารับทุน)หน่วยงาน,คณะบุคคล,รายบุคคลและต้องมีผู้รับรองความสามารถของผู้รับทุนในการดำเนินงานวิจัยThailand30 มิถุนายน 2563
8 April 2020Activeสิ่งแวดล้อมและโรคระบาดในยุคมนุษย์คุกคามระบบนิเวศ (Anthropocene)วารสารสังคมศาสตร์ ม.นเรศวรบทความThailand30 มิถุนายน 2563
8 April 2020Activeประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease อว.โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)โครงการ14 เมษายน 2563
11 April 2020ActiveCOVID-19 LGBTIQ EMERGENCY RESPONSE FUNDOut Right Action International(Human Rights for LGBTIQ People Everywhere)~$100,000must work directly with and for LGBTIQ people (including MSM groups, trans groups, LBQ groups, and intersex groups) based outside the USA, Canada, the European Economic Area, the UK, Switzerland, Australia or New Zealand**There is no deadline**
14 April 2020ActiveUNESCO Prize for Girls’ and Women’s Education 2020Government of the People’s Republic of ChinaUS $50,000for more information
15 April 2020Activeทุนโครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) ประจำปี 2564 (FY2021) สาขาสิ่งแวดล้อมสำนักการวิจัยแห่งชาติ(วช.)3,000,000 บาทโครงการวิจัย3 ปี 0 เดือนThailand18 พฤษภาคม 2563ขยายเวลารับข้อเสนอวิจัย
18 April 2020ActiveEmergency Response Window on COVID-19A United Nations & Civil Society Partnership (Women’s Peace and Humanitarian Fund)2500 - 200,000 USD12 month28 April 2020
20 April 2020Activeทุนสนับสนุนเพื่อต่อยอดผลงานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)โครงการ12-24 เดือน1. เป็นนักศึกษาปริญญาตรี โท เอก
2. นักวิจัย
3. อาจารย์และบุคคลากรของมหาวิทยาลัย
4. ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Thailand30 เมษายน 2563for more information
23 April 2020Activeข้อเสนอโครงการ COVID 19สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(สดช.)~ 1,000,000,000 บาทโครงการ/กิจกรรมส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ /โรงพยาบาลรัฐ /สถานพยาบาลภาครัฐ/ โรงพยาบาลในมหาวิทยาลัยและโรงเรียนแพทย์ สภากาชาดไทย30 เมษายน 2563for more information
2 May 2020Activeเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประจำปีบัญชี 2564กองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณีไม่เกิน 2,000,000 บาทโครงการวิจัย/กิจกรรมไม่เกิน 1 ปีหน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรธรณี,หน่วยงานของรัฐ,สถาบันการศึกษาของรัฐ ในกำกับของรัฐ,สถาบันวิจัยThailand31 พฤษภาคม 2563more information