ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคม เป็นองค์กรร่วมโครงการ Peace Survey ครั้งที่ 4

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเชิญและตอบรับเข้าร่วมดำเนินโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 4 กับอีก 15 มหาวิทยาลัยและองค์กรเครือข่าย

CEWSS ร่วมพัฒนางานวิจัยกับ Frankfurt Research Center on Global Islam

ในปี 2018 เป็นต้นไป นักวิจัยศูนย์วามเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคม (Center of Excellence on Women and Social Security/ CEWSS) ตกลงทำความร่วมมือพัฒนางานวิจัยกับ Frankfurt Research Center on Global Islam ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเด็นแนวคิดสุดโต่งกับการใช้ความรุนแรง ศึกษาผ่านพื้นที่สงครามกลางเมืองในภูมิภาค อภิปรายสถานะของพลเมือง รัฐ กองกำลัง รวมทั้งชุดการเล่าเรื่องจากผู้หญิง โดยมี อ.ดร.อัมพร หมาดเด็น เป็นตัวแทนนักวิจัยร่วมศึกษาโครงการนี้ (http://www.ffgi.net/en/marddent.html#profil) รายละเอียดของหน่วยงานที่ร่วมมือ: http://www.ffgi.net/en/about.html