วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์วิจัยและส่งเสริมการจัดการความรู้ด้านผู้หญิงกับการพัฒนา (Women and Development) และผลักดันให้เกิดข้อเสนอเชิงนโยบายด้านความมั่นคงทางสังคม (Social Security) ในภาคใต้ที่เชื่อมโยงกับสากล

พันธกิจ

  • ผลิตผลงานวิจัย ฐานข้อมูล และพัฒนาต่อยอดการศึกษาด้านผู้หญิงและนวัตกรรมที่หนุนเสริมศักยภาพผู้หญิงในมิติความมั่นคงของมนุษย์ การพัฒนาเศรษฐกิจ ความยุติธรรมทางสังคม และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบบประชาธิปไตย

  • เสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้หญิงภาคใต้ที่สัมพันธ์กับมิติของความมั่นคงทางสังคมและสอดรับกับกลไกสากลสหประชาชาติ ได้แก่ การมีส่วนร่วมทางการเมืองและจัดการปัญหาความรุนแรงโดยสันติวิธี การเสริมศักยภาพผู้หญิง และการพัฒนาผู้หญิงในเชิงเศรษฐกิจ

  • ประสานความร่วมมือทางวิชาการด้านสตรีศึกษาและความมั่นคงของมนุษย์กับหน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ

  • ให้บริการทางวิชาการ เผยแพร่ความรู้ และพัฒนาบุคลากรด้านสตรีศึกษาและความมั่นคงของมนุษย์