ทีมงานของเรา

อาจารย์ ดร.อัมพร หมาดเด็น

สำนักวิชาศิลปศาสตร์

สาขาความเชี่ยวชาญ
 • มานุษยวิทยา สตรีศึกษา วัฒนธรรมศึกษา เพศสภาวะกับผู้หญิงมุสลิม การเจรจาสันติภาพและความมั่นคง

อาจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ พลราชม

สำนักวิชาศิลปศาสตร์

สาขาความเชี่ยวชาญ
 • เอเชียศึกษา สตรีศึกษา รัฐศาสตร์ สื่อสารมวลชน ผู้หญิงมลายูกับการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา อาภรณ์

สำนักวิชาศิลปศาสตร์

สาขาความเชี่ยวชาญ
 • ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมศึกษา สิทธิพลเมือง การจัดการทรัพยากรและเศรษฐกิจ ชุมชนการเมืองภาคใต้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยชาติ สึงตี

สำนักวิชาศิลปศาสตร์

สาขาความเชี่ยวชาญ
 • ประวัติศาสตร์ไทยสมัยจารีต ประวัติศาสตร์สังคมไทย ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประวัติศาสตร์จีนโพ้นทะเลในสังคมไทย

อาจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

สาขาความเชี่ยวชาญ
 • การสื่อสาร สื่อสารมวลชนเชิงวัฒนธรรม การผลิตสื่อ ผู้หญิงชายแดนภาคใต้

อาจารย์ทัศณีย์ ทัศระเบียบ

สำนักวิชาศิลปศาสตร์

สาขาความเชี่ยวชาญ
 • การแปล วรรณกรรมผู้หญิง

อาจารย์มนวัธน์ พรหมรัตน์

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สาขาความเชี่ยวชาญ
 • ประวัติศาสตร์ไทย สังคม และวัฒนธรรมล้านนา มุสลิมภาคใต้ตอนบน

อาจารย์ภูมิ ชาญป้อม

สำนักวิชาศิลปศาสตร์

สาขาความเชี่ยวชาญ
 • วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน เพศวิถีและความหลากหลายทางเพศ และสื่อสมัยใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัคนา  พิมพ์จันทร์

สำนักวิชาศิลปศาสตร์

สาขาความเชี่ยวชาญ
 • นวัตกรรมและเทคโนโลยีการกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬา (เทนนิส กอล์ฟ บาสเกตบอล เทควันโด ซอล์ฟเทนนิส วอลเลย์บอลและ ว่ายน้ำ)

อาจารย์ ดร.ฮารีซอล ขุนอินคีรี

สำนักวิชาศิลปศาสตร์

สาขาความเชี่ยวชาญ
 • จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาการเรียนการสอน

อาจารย์ ดร.ไพรินทร์ ศรีสินทร

สำนักวิชาศิลปศาสตร์

สาขาความเชี่ยวชาญ
 • วรรณกรรมจีนสมัยใหม่ การเรียนการสอนภาษาจีน การแปลจากจีนเป็นไทยและไทยเป็นจีน

อาจารย์สมัคร์ กอเซ็ม

นักวิจัย

สาขาความเชี่ยวชาญ
 • วัฒนธรรมอิสลาม ศิลปะและทัศนศิลป์ชาติพันธุ์วิทยา มานุษยวิทยา ชายแดนและการเคลื่อนไหวของชาวมุสลิม

อาจารย์สุรชัย ไวยวรรณจิตร

นักวิจัย

สาขาความเชี่ยวชาญ
 • เอเชียศึกษา อาเซียนศึกษา มุสลิมศึกษา การศึกษา วัฒนธรรมศึกษา ชุมชนท้องถิ่น มานุษยวิทยา และสังคมวิทยา

นางวารชา การวินพฤติ

นักวิจัย

สาขาความเชี่ยวชาญ
 • ประวัติศาสตร์ผู้หญิงฟิลิปปินส์

นางสาวชนกมลย์ คงยก

นักวิจัย

สาขาความเชี่ยวชาญ
 • วัฒนธรรมศึกษา เอเชียศึกษา พัฒนามนุษย์และสังคม มานุษยวิทยาและสังคมวิทยา

นายมูฮำหมัดราพีร์ มะเก็ง

นักวิจัย

สาขาความเชี่ยวชาญ
 • เอเชียศึกษา ชุมชนท้องถิ่น มุสลิมศึกษา