ทีมงานของเรา

อาจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ พลราชม I Dr.Taweeluck Pollachom

หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคม

สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สาขาความเชี่ยวชาญ
 • เอเชียศึกษา สตรีศึกษา รัฐศาสตร์ สื่อสารมวลชน ผู้หญิงมลายูกับการศึกษา

อาจารย์ ดร.อัมพร หมาดเด็น I Dr.Amporn Marddent

สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สาขาความเชี่ยวชาญ
 • มานุษยวิทยา สตรีศึกษา วัฒนธรรมศึกษา เพศสภาวะกับผู้หญิงมุสลิม การเจรจาสันติภาพและความมั่นคง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา อาภรณ์ I Asst. Prof. Vithaya Arporn

สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สาขาความเชี่ยวชาญ

 • ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมศึกษา สิทธิพลเมือง การจัดการทรัพยากรและเศรษฐกิจ ชุมชนการเมืองภาคใต้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยชาติ สึงตี I Asst. Prof. Piyachat Suongtee

สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สาขาความเชี่ยวชาญ
 • ประวัติศาสตร์ไทยสมัยจารีต ประวัติศาสตร์สังคมไทย ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประวัติศาสตร์จีนโพ้นทะเลในสังคมไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ I Dr.Fareeda Jeh-oh

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สาขาความเชี่ยวชาญ
 • การสื่อสาร สื่อสารมวลชนเชิงวัฒนธรรม การผลิตสื่อ ผู้หญิงชายแดนภาคใต้

อาจารย์ทัศณีย์ ทัศระเบียบ I Ms.Thassanee  Thasrabiab

สำนักวิชาศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สาขาความเชี่ยวชาญ
 • การแปล วรรณกรรมผู้หญิง

อาจารย์มนวัธน์ พรหมรัตน์ I Mr. Manawat Promrat

สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สาขาความเชี่ยวชาญ
 • ประวัติศาสตร์ไทย สังคม และวัฒนธรรมล้านนา มุสลิมภาคใต้ตอนบน

อาจารย์ภูมิ ชาญป้อม I Mr. Pum Chanpom

สำนักวิชาศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สาขาความเชี่ยวชาญ
 • วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน เพศวิถีและความหลากหลายทางเพศ และสื่อสมัยใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัคนา  พิมพ์จันทร์ I Asst. Prof. Dr. Luckhana Pimjan

สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สาขาความเชี่ยวชาญ
 • นวัตกรรมและเทคโนโลยีการกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬา (เทนนิส กอล์ฟ บาสเกตบอล เทควันโด ซอล์ฟเทนนิส วอลเลย์บอลและ ว่ายน้ำ)

อาจารย์ ดร.ฮารีซอล ขุนอินคีรี I Dr.Hareesol Khun-inkeeree

สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สาขาความเชี่ยวชาญ
 • จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาการเรียนการสอน

อาจารย์ ดร.ไพรินทร์ ศรีสินทร I Dr. Pairin Srisinthon

สำนักวิชาศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สาขาความเชี่ยวชาญ
 • วรรณกรรมจีนสมัยใหม่ การเรียนการสอนภาษาจีน การแปลจากจีนเป็นไทยและไทยเป็นจีน

อาจารย์ ดร.ตฤณ  ไอยะรา I Dr. Trin Aiyara

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สาขาความเชี่ยวชาญ
 • เศรษฐศาสตร์การเมือง  การพัฒนาระหว่างประเทศ

อาจารย์ สุรัช คมพจน์ I Mr.Surat Khompot

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สาขาความเชี่ยวชาญ
 • ทฤษฎีการเมืองร่วมสมัย ปรัชญาปรากฏการณ์วิทยา ศาสตร์การตีความ ทฤษฎีวิพากษ์ มาร์กซิสม์ตะวันตก สังคมวิทยาคลาสสิค

อาจารย์มณีรัตน์  กำลังเกื้อ I Miss Manirat Kamlangkuea

สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ความเชื่ยวชาญ
 • ด้านคติชนวิทยา ประเพณี และพิธีกรรมภาคใต้

อาจารย์ปวิรศา  ประดิษฐศร I  Miss Pavirasa Praditsorn

สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ความเชี่ยวชาญ
 • การสื่อสารในภาษาไทย
 • ภาษาไทยในการงานอาชีพ
 • วัจนปฏิบัติศาสตร์

อาจารย์พัชรพร  สาลี I  Miss Phatcharaphorn Salee

สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ความเชี่ยวชาญ
 • ด้านภาษา และวรรณกรรมไทย
 •  กล่าวสุนทรพจน์

อาจารย์สมัคร์ กอเซ็ม I Mr. Samak Kosem

นักวิจัย

สาขาความเชี่ยวชาญ
 • วัฒนธรรมอิสลาม ศิลปะและทัศนศิลป์ชาติพันธุ์วิทยา มานุษยวิทยา ชายแดนและการเคลื่อนไหวของชาวมุสลิม

อาจารย์สุรชัย ไวยวรรณจิตร I Mr. Surachai Vaivanjit

นักวิจัย

สาขาความเชี่ยวชาญ
 • เอเชียศึกษา อาเซียนศึกษา มุสลิมศึกษา การศึกษา วัฒนธรรมศึกษา ชุมชนท้องถิ่น มานุษยวิทยา และสังคมวิทยา

นางวารชา การวินพฤติ I Mrs. Waracha  Kanwinpruet

นักวิจัย

สาขาความเชี่ยวชาญ
 • ประวัติศาสตร์ผู้หญิงฟิลิปปินส์

นางสาวชนกมลย์ คงยก I Miss Chanakamol Kongyok

นักวิจัย

สาขาความเชี่ยวชาญ
 • วัฒนธรรมศึกษา เอเชียศึกษา พัฒนามนุษย์และสังคม มานุษยวิทยาและสังคมวิทยา

นายมูฮำหมัดราพีร์ มะเก็ง I Mr. Muhammudrapee Makeng

นักวิจัย

สาขาความเชี่ยวชาญ
 • เอเชียศึกษา ชุมชนท้องถิ่น มุสลิมศึกษา

Mr. MARK B. ULLA

School of Languages and General Education

Lecturer

 

อาจารย์ ดร. เขมนิจ วัฒนทินโชติ I  Dr. Khemmanit Wattanatinnachot

สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ความเชี่ยวชาญ
 • แรงงานสัมพันธ์
 • นโยบายแรงงานต่างชาติ
 • สังคมวิทยาเศรษฐกิจ