โครงการสัมมนานานาชาติเรื่อง เพศสภาพ ความมั่นคงและสิทธิมนุษยชนของ ผู้หญิงในภาคใต้ของประเทศไทย

  ann-page-2 ann-page-1

     

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคมร่วมกับ Thai Studies Program, University of Malaya ได้จัดโครงการ International Seminar Gender, Security and Women’s Human Rights in Southern Thailand” ขึ้นในวันที่ 26 กันยายน 2563 โดยมี รศ.ดร. สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน เป็นประธานให้เกียรติร่วมเปิดงาน ในงานมีเสวนาโต๊ะกลม “Gender Studies and Women Security in Southern Thailand” โดยวิทยากรทั้งไทยเเละต่างประเทศ เเละปาฐกถา “Gender and Culture in Southern Thailand” โดย Assoc. Prof. Dr. Claudia Merli, Department of Cultural Anthropology and Ethnology Uppsala University, Sweden เเละยังมีการนำเสนอผลงานสมาชิกศูนย์เเละนักวิจัยที่ได้รับทุนโครงการต่อยอดการวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคม ทั้งนี้ยังมีการเเสดง Rape: A Pantomime of Violence and Insecurities  โดย EFL60-336 students: Literary Adaptation for Performance โดยได้รับความสนใจทั้งจากนักศึกษา คณาจารย์ เเละเนื่องด้วยงานสัมมนาเป็นรูปแบบ Webinar  จึงมีผู้สนใจเข้าร่วมทาง Zoom โดยเป็นนักวิชาการไทย 13 คน และนักวิชาการต่างชาติอีก 30 คน 
         การสัมมนาเปิดด้วยภาพสะท้อนโอกาสครบรอบ 20 ปีของการรับรองมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 1325 ซึ่งเป็นมติแรกที่จะรับรองโดยคณะมนตรีภายใต้ชื่อ ‘Women and Peace and Security’ (WPS) ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ความมั่นคงของมนุษย์ของผู้หญิงในพื้นที่ภาคใต้ต้องได้รับการจับตามอง เพื่อกำหนดความหมายความมั่นคงปลอดภัยและยุติธรรมให้กว้างขึ้น ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้อภิปรายอย่างลุ่มลึกถึงประเด็นต่างๆ ทั้งในภาควัฒนธรรม ความมั่นคง การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา และสุขภาพ หลังจากนั้น มีการนำเสนองานวิจัยเชิงสหวิทยาการที่อภิปรายความหมายของสถานภาพบทบาทระหว่างเพศของคนในภาคใต้ ที่เชื่อมโยงกับบริบทต่างๆ ของโลกในทางสังคมการเมือง ทั้งนี้จึงนำไปสู่ข้อเสนอสำคัญว่าด้วยมิติที่ผู้หญิงอยู่ในทุกพื้นที่ของสังคม และการศึกษาว่าด้วยเพศสภาพในภาคใต้ยังคงสำคัญต่อการขยายองค์ความรู้และผลักดันให้เกิดความตระหนักในการสร้างความเสมอภาค คุ้มครองสิทธิ ในเชิงปฏิบัติการตลอดจนนโยบายต่อไป

บรรยากาศงานเพิ่มเติม