เกษมสุข เฉลียวศักดิ์. (2521). ความเชื่อของบิดามารดาเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูและความกลัวของเด็กอ่อนวัยเรียนใน 4 จังหวัดภาคใต้.

เกษมสุข เฉลียวศักดิ์. (2521).

ความเชื่อของบิดามารดาเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูและความกลัวของเด็กอ่อนวัยเรียนใน 4 จังหวัดภาคใต้. มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ.  (95 หน้า)

 

มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาว่าเด็กก่อนวัยเรียนที่ครอบครัวมีความเชื่อเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูต่างกันจะมีความกลัวแตกต่างกันอย่างไร การอบรมเลี้ยงดูมีความแตกต่างกันอย่างไรในครอบครัวที่มีความแตกต่างกันทางด้านระดับการศึกษา สภาพการทำงาน ฐานะทางเศรษฐกิจและศาสนา และเพื่อศึกษาความแตกต่างของความกลัวระหว่างเด็กชายและเด็กหญิง ศึกษาจากเด็กก่อนวัยเรียน อ.เมือง อ.ยะหา จ.ยะลา อ.เมือง อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี จำนวน 60 คน และบุตรของกลุ่มตัวอย่าง 120 คน ตัวแปรอิสระ คือ เพศ ความเชื่อของบิดามารดาเกี่ยวกับอบรมเลี้ยงดูเด็ก ระดับการศึกษาของบิดามารดา สภาพการทำงาน ฐานะทางเศรษฐกิจ ศาสนาของบิดามารดา และตัวแปรตามคือความกลัวของเด็ก

ผลการศึกษาพบว่า เด็กก่อนวัยเรียนที่อยู่ในครอบครัวที่มีความเชื่อเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียนแตกต่างกัน มีความกลัวไม่แตกต่างกัน ครอบครัวที่มีความแตกต่างกันทางด้านระดับการศึกษา สถานภาพการทำงาน ฐานะทางเศรษฐกิจ ศาสนา มีความเชื่อเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียน แตกต่างกัน พบว่ามารดาที่ไม่ได้รับการศึกษามีความเชื่อเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียนอย่างไม่มีเหตุผลสูงกว่ามารดาที่มีการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาขึ้นไป  มารดาทำงานในบ้านมีความเชื่อแบบไม่มีเหตุผลสูงกว่ามารดาที่ทำงานนอกบ้าน ทางด้านเศรษฐกิจ พบว่า ครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจต่ำ มีความเชื่อเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูอย่างไม่มีเหตุผลสูงกว่าครอบครัวที่มีฐานะปานกลางและดีเป็นลำดับชั้นกัน มารดาที่นับถือศาสนาอิสลามมีความเชื่อเกี่ยวกับการเลี้ยงดูอย่างไม่มีเหตุผลสูงกว่ามารดาที่นับถือศาสนาพุทธ นอกจากนนี้ยังพบว่า เด็กหญิงมีความกลัวมากกว่าเด็กชาย แหล่งกำเนิดของความกลัว มักมาจากประสบการณ์โดยตรง หมายถึงการที่เด็กเคยเผชิญหน้าหรือเคยพบปะกับสิ่งที่กลัวด้วยตนเอง และการเรียนรู้จากประสบการณ์ว่าสิ่งนั้นๆ มีอันตราย หรือเป็นสิ่งที่คุกคามความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยของตน อีกประการคือ จินตนาการของเด็กเอง หมายถึง การที่เด็กนึกคิดเอาเองว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่น่ากลัว โดยที่ไม่เคยมีประสบการณ์พบเห็นหรือเคยคนบอกเล่าแต่อย่างใด

 

รายละเอียดเพิ่มเติม