ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัช คมพจน์ สมาชิกศูนย์ฯ ได้รับการตีพิมพ์ในหัวข้อ “การเมืองของการยอมรับ: โครงการทฤษฎีสังคมของแอ็กเซล ฮอนเน็ต” ในวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

บทความใหม่ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัช คมพจน์ สามาชิกศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคม

เรื่อง “การเมืองของการยอมรับ: โครงการทฤษฎีสังคมของแอ็กเซล ฮอนเน็ต” ตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับเดือน มกราคม – มิถุนายน 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม