อาจารย์ ดร. เขมนิจ วัฒนทินโชติ

อาจารย์ ดร. เขมนิจ วัฒนทินโชติ

อาจารย์ ดร. เขมนิจ วัฒนทินโชติ

อาจารย์ ดร. เขมนิจ วัฒนทินโชติ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

โทรศัพท์       0-7567-6273

Email            khemmanit.wa@wu.ac.th


1. การศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา

ปี พ.ศ.

ปริญญาเอก

Doctor of Philosophy in Sociology / Universiti Sains Malaysia

2563

ปริญญาโท

Master of Arts in European Studies /Chulalongkorn University

2550

ปริญญาตรี

Bachelor of Arts in Sociology /California State University, Fullerton

2543

2. ประสบการณ์การทำงาน

ตำแหน่งงาน - องค์กรหรือหน่วยงาน

ปี พ.ศ.

อาจารย์ คณะครุศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

2556-2559

เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานต่างประเทศ และผู้ช่วยผู้จัดการ ST Inter Group Co., Ltd

2551-2562

 

3. ความเชี่ยวชาญ

แรงงานสัมพันธ์ นโยบายแรงงานต่างชาติ สังคมวิทยาเศรษฐกิจ