อาจารย์ปวิรศา ประดิษฐศร

อาจารย์ปวิรศา ประดิษฐศร

อาจารย์ปวิรศา ประดิษฐศร

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

โทรศัพท์  0-7567-2406
Email  Pavirasa.tangkwa@gmail.com


การศึกษา

2553-2556   ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาเพื่อการพัฒนา  / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2558-2559   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต์ / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่


ประสบการณ์การทำงาน

ม.ค. 2563 – ปัจจุบัน   อาจารย์สาขาศึกษาทั่วไป (ภาษาไทย) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป               ม.วลัยลักษณ์

2560-2562                อาจารย์บริหารสำนักสื่อสารองค์กร สังกัดสาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

2557                            ผู้สื่อข่าว รายการโต๊ะข่าวบันเทิง สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

2557                            ผู้สื่อข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ข่าวสด


ความเชี่ยวชาญ

               1) การสื่อสารในภาษาไทย

               2) ภาษาไทยในการงานอาชีพ

               3) วัจนปฏิบัติศาสตร์


ผลงานทางวิชาการ

ดวงฤดี อุทัยหอมและคณะ. 2562. แนวทางการเพิ่มมูลค่าทางการตลาด สำหรับผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม กลุ่มผ้าทอกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา (proceeding). The 11th Hatyai International Conference, มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. กรกฎาคม 2563

Praditsorn P.& Angsuviriya C. 2016. Act Sequencing of News Talk Television Program Discourse: Rueang Lao Chao Ni and Rueang Lao Sao A-thit in 2015 (proceeding). The 8th International Conference on Humanities and Social Sciences (ICHiss), Selangor, Malaysia: University Pertahanan Nasional Malaysia.