สุภานี คงแก้ว. 2531 กิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนสำหรับสตรีในจังหวัดนครศรีธรรมราช

สุภานี คงแก้ว. 2531 กิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนสำหรับสตรีในจังหวัดนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยานิพนธ์