สุนีย์ ไข่มุกด์. (2531). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของมารดาในการพาบุตรไปรับภูมิคุ้มกันโรคในจังหวัดปัตตานี

สุนีย์ ไข่มุกด์. (2531).
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของมารดาในการพาบุตรไปรับภูมิคุ้มกันโรคในจังหวัดปัตตานี
วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาตัวแปรที่ สามารถจำแนกกลุ่มมารดาที่พาบุตรไปรับภูมิคุ้มกันโรคครบและ ไม่ครบ กลุ่มตัวอย่างเป็นมารดาหรือหญิงที่ทำหน้าที่เลี้ยง ดูเด็กที่เกิดในช่วง มกราคม พ.ศ.2532 ถึง กันยายน พ.ศ. 2533 ซึ่งอาศัยอยู่ในตำบลมะนังดาลำ ตำบลบางเก่า ตำบลประ จันและตำบลกระโด จำนวน 226 คน โดยจำแนกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มมารดาที่พาบุตรไปรับภูมิคุ้มกันโรคไม่ครบจำนวน 116 คน และกลุ่มมารดาที่พาบุตรไปรับภูมิคุ้มกันโรคครบ จำนวน 110 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง นำ ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยคำนวณหาค่าร้อยละทดสอบค่าทีและ วิเคราะห์จำแนกประเภท
ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรจำแนกกลุ่มมารดาที่พาบุตรไป รับภูมิคุ้มกันโรคครบที่สำคัญคือ
1. ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม ได้แก่ การับรู้ถึงประโยชน์ของวัคซีน และการสื่อด้วยภาษาไทย
2. ปัจจัยการบริการสาธารณสุข ได้แก่ การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวัคซีนจากสถานีอนามัยใกล้บ้านและการมี บัตรนัด
3. ปัจจัยกระตุ้นอื่น ๆ ได้แก่ การอ่านหนังสือพิมพ์ และ/หรือหนังสืออ่านเล่นต่าง ๆ และการดูโทรทัศน์
4. รวมทุกปัจจัย ได้แก่ การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวัคซีนจากสถานีอนามัยใกล้บ้าน การสื่อด้วยภาษาไทย และการมีบัตรนัด

รายละเอียดเพิ่มเติม