สุทธิพงศ์ พรหมไพจิตร. (2524). รายงานการวิจัยเรื่อง ผลกระทบต่อภาวะเจริญพันธ์ที่เกิดจากความเชื่อทางศาสนาและระเบียบประเพณีของชาวไทยมุสลิม.

สุทธิพงศ์ พรหมไพจิตร. (2524).
รายงานการวิจัยเรื่อง ผลกระทบต่อภาวะเจริญพันธ์ที่เกิดจากความเชื่อทางศาสนาและระเบียบประเพณีของชาวไทยมุสลิม.
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.( 65 หน้า)

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อต้องการทราบผลขอภาวะเจริญพันธ์ของชาวไทยมุสลิมในภาคใต้ ที่เกิดจากความเชื่อทางศาสนาและระเบียบประเพณี รวมทั้งความเชื่อ ความเข้าใจ และการยอมรับการวางแผนครอบครัว เพื่อเป็นข้อมูลของงานนโยบายประชากรของชาติเป็นส่วนรวม การวิจัยใช้ข้อมูลปฐมภูมิ 400 ราย ในท้องที่ 6 หมู่บ้าน 3 ตำบล 3 อำเภอ ในจังหวัด ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ผลการศึกษาพบว่า อิทธิพลของคำสอนทางศาสนา ส่งผลต่อระเบียบประเพณีและมีต่อความเป็นอยู่ชีวิตประจำวันของชาวไทยมุสลิมในภาคใต้ โดยที่ประชาชนส่วนใหญ่ศรัทธาและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา แต่ความเชื่อทางศาสนา มิได้มีผลต่อแบบแผนการมีบุตร ซึ่งโดยทั่ว ๆ ไป ชาวมุสลิมในภาคใต้ มีจะบุตร 3-4 คน เป็นส่วนใหญ่ และมีบุตรเกิดรอดเฉลี่ย 2.9 คน ต่อสตรี 1 คน แต่โอกาสทางการศึกษาจะทำให้คนที่มีบุตรต่างกันคือ คนที่ไม่เรียนหนังสือไทย มีแนวโน้มที่จะมีบุตร 5 คน หรือมากกว่า สูงกว่าคนที่ได้เรียนหนังสือไทย
ในด้านการวางแผนครอบครัว ชาวไทยมุสลิมในภาคใต้มีความเชื่อว่า การวางแผนครอบครัวผิดหลักศาสนา ถึงร้อยละ 75.60 และมีเหตุผลไม่ยอมรับในสัดส่วนที่สูงแม้จะเคยได้รับรู้และได้ยินคำเหล่านี้อย่างแพร่หลาย นอกจากนี้ชาวไทยมุสลิมภาคใต้ยังเชื่อว่ายาสมุนไพรสามารถป้องกันมิให้มีบุตรได้อีกด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม