สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาโรคโควิด-19 (COVID-19) ครั้งที่ 2:

ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) ครั้งที่ 2

รายละเอียดเพิ่มเติมhttp://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=3296&fbclid=IwAR0GU_HP17v9ieNTsf20N0ot93fSv33pGoNiMSxU8uf8eU4prn1-WRhE_c0