สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. (2526). รายงานการสัมมนาภาวะเจริญพันธ์ การวางแผนครอบครัว และการพัฒนาประชากรภาคใต้. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยมหิดล.

สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. (2526).
รายงานการสัมมนาภาวะเจริญพันธ์ การวางแผนครอบครัว และการพัฒนาประชากรภาคใต้.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยมหิดล.
ประกอบด้วยบทความที่นำเสนอ 16 เรื่องคือ
1. ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมชาวไทยมุสลิมที่สัมพันธ์กับภาวะเจริญพันธ์และการวางแผนครอบครัว โดย ฉวีวรรณ วรรณประเสริฐ มานพ จิตภูษา พีรยศ ราฮิมมูลา จิตติมา ระเด่นอาหมัด หะสัน หมัดหมาน
2. ภาวะเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมและประชากรของภาคใต้ โดย จินตนา เพชรานนท์
3. ความแตกต่างด้านภาวะเจริญพันธุ์การวางแผนครอบครัว ระหว่างสตรีไทยพุทธและสตรีไทยมุสลิมโดยเน้นภาคใต้ : การวิเคราะห์ข้อมูลจากโครงการวิจัยภาวะเจริญพันธุ์ของสตรีไทย พ.ศ. 2518 โดย นภาพร ชโยวรรณ และ จอห์น โนเดล
4. ศาสนากับการวางแผนครอบครัว และภาวะเจริญพันธ์ในภาคใต้ของประเทศไทย : การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากการสำรวจสภาวะการคุมกำเนิดรอบที่สอง โดย พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ อภิชาต จำรัสฤทธิวงศ์ และจอห์น โนเดล
5. การวิจัยแบบ Focus Group เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อภาวะเจริญพันธ์ในภาคใต้ของประเทศไทย โดย นภาภรณ์ หะวานนท์ และ แอนโทนี ประมวลรัตน์
6. การวางแผนครอบครัวในภาคใต้ (ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ) โดย สันจัย อนุมานราชธน
7. การบริการอนามัยแม่และเด็กของศูนย์เขต 9 ยะลา อนันต์ สึไลมาน
8. รายงานการศึกษาเฉพาะกรณีองผู้ให้บริการวางแผนครอบครัวที่ประสบผลสำเร็จ โดย พรสิณี อมรวิเชษฐ์
9. รายงานสถิติการให้บริการเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัวและผลสืบเนื่อง โดย สะนี ปัญญาดิลก
10. กิจกรรมวางแผนครอบครัวภาคใต้ของสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระอุปภัมภ์สมเด็จพระศรีนครนทราบรมราชชนนี โดย ชัยวัฒน์ ปัญจพงษ์
11. การดำเนินงานวางแผนครอบครัวชุมชนในเขตภาคใต้ของสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
โดย วิลาส โลหิตกุล
12. ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมในภาคใต้
โดย ชวลิต ศิริภิรมย์และคณะ
13. การอนามัยแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัวและภาวะเจริญพันธ์ การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างไทยพุทธและไทยมุสลิมอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 2523
โดย เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม สมในประมารพล และ จอห์น โนเดล
14. สถานภาพและบทบาทของสตรีของไทยพุทธและไทยมุสลิม : การศึกษาในชุมชนภาคใต้แห่งหนึ่ง
โดย ประโมทย ประสามกุล และ อภิชาต จำรัสฤทธรงค์
15. แนวทางการพัฒนาภาคใต้ระยะยาว โดย สนอง จันทนินทร
16. การให้ความรู้เรื่องประชากรศึกษาแก่ชาวไทยมุสลิมผ่านระบบการศึกษานอกโรงเรียน
โดย โมหัมมัด อับดุลกาเดร์

รายละเอียดเพิ่มเติม