ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้แทนไทยใน ASEAN Women Peace Registry (AWPR)

     ดร.อัมพร หมาดเด็น ผู้ก่อตั้งและนักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคม อาจารย์ประจำสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้แทนไทยใน ASEAN Women Peace Registry (AWPR) พร้อมกับท่านนางนงนุช เพ็ชรรัตน์ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศ และ ดร.สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์ อาจารย์ประจำสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

            ทั้งนี้ คณะผู้แทนไทยได้เข้าร่วมประชุม AWPR อย่างไม่เป็นทางการผ่าน Video Conference เมื่อ 5 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา 

 

นอกจากนี้ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 ดร.อัมพร ได้รับเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุม AWPR ดังรายงานสรุปนี้  https://asean-aipr.org/resources/asean-women-interfaith-dialogue-promoting-understanding-for-an-inclusive-and-peaceful-society/?fbclid=IwAR1whPAAEEMBUv5xB2yjXxmowqB4UhVeq4EgB-GP6DrrdQQmQHH0aEe2oSA