วิชยาดา พูลทอง 2530 ผลกระทบของเครื่องจักรกลการเกษตรต่อสตรีเกษตรกรไทย ศึกษากรณีสตรีเกษตรกรในตำบลปรางหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

วิชยาดา พูลทอง 2530
ผลกระทบของเครื่องจักรกลการเกษตรต่อสตรีเกษตรกรไทย ศึกษากรณีสตรีเกษตรกรในตำบลปรางหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยานิพนธ์