รายงานสัมมนาหัวข้อบทบาทสตรีในขบวนการอิสลาม: พลังแห่งสิทธิ เสรีภาพ และสันติภาพของ กล่าวถึงงานของ อ.ดร.อัมพร หมาดเด็น และอ.ดร.ทวีลักษณ์ พลราชม ที่นำเสนอในการประชุมนานาชาติ เรื่อง Female Agency and Islamic Activism: Thai Case Studies in Localizing the Global เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 จัดโดยศูนย์มุสลิมศึกษา ร่วมกับ Religious Studies Program, Victoria University of Wellington และ Middle East Institute, National University of Singapore 

 

บทบาทสตรีในขบวนการอิสลาม: พลังแห่งสิทธิ เสรีภาพ และสันติภาพ

         ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโลกมุสลิมไม่ว่าจะในภูมิภาคตะวันออกกลางหรือในประเทศไทย ที่ปรากฏตามหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ หรือสื่อสังคมต่างๆ ส่งผลให้ผู้คนทั่วไปให้ความสนใจหรือรับรู้เกี่ยวกับโลกมุสลิมผ่านความรุนแรง สงครามความขัดแย้ง และความเกลียดชังทางศาสนา บ่อยครั้งที่เมื่อพูดถึงสังคมชาวมุสลิม เราก็จะนึกถึงภาพของผู้หญิงมุสลิมที่ถูกกดขี่ ขาดสิทธิ เสรีภาพในการแสดงออกทางการเมือง ทางสังคมและศาสนา                                                          ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว รวมทั้งความสำคัญที่จะต้องมีการศึกษาและอภิปรายหัวข้อเรื่องโลกมุสลิมในประเด็นอื่นๆ นอกเหนือจากเรื่องสงครามความรุนแรง การกีดกันทางเชื้อชาติ และการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมมุสลิม ดังนั้น เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ศูนย์มุสลิมศึกษา ร่วมกับ Religious Studies Program, Victoria University of Wellington และ Middle East Institute, National University of Singapore จัดสัมมนาวิชาการนานาชาติ เรื่อง Female Agency and Islamic Activism: Thai Case Studies in Localizing the Global ณ ห้องประชุมจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สัมมนาวิชาการนานาชาติ เรื่อง Female Agency and Islamic Activism: Thai Case Studies in Localizing the Global                                                                                                                                   รายละเอียดเพิ่มเติม