พวงทอง ป้องภัย. (2528). การศึกษาเปรียบเทียบความเชื่อด้านการดูแลสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนของมารดาไทยพุทธและไทยมุสลิมในจังหวัดปัตตานี.

พวงทอง ป้องภัย. (2528).
การศึกษาเปรียบเทียบความเชื่อด้านการดูแลสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนของมารดาไทยพุทธและไทยมุสลิมในจังหวัดปัตตานี.
ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต : ,มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร).

ซึ่งนำเอาประเด็นด้านความเชื่อในชีวิตประจำวันและปัญหาด้านสุขภาวะของคนไทยในชนบทประเทศในเวลานั้นมาศึกษา เพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาทุโภชนาการของทารก ปัญหาที่ประเทศไทยต้องประสบในเวลานั้นคือการตายของทารกที่อายุต่ำว่า 1 ปี และปัญหาการขาดอาหารของทารก น่าจะต้องมองย้อนขึ้นไปถึงการอบรมเลี้ยงดูของผู้ที่เป็นมารดากันบ้างว่าเขามีความเชื่อและมีวิธีการเลี้ยงลูกอย่างไร งานวิทยานิพนธ์เรื่องนี้เลือกพื้นทีจังหวัดปัตตานีซึ่งเป็นจังหัดหนึ่งที่ประชากรมีปัญหาสุขภาพของเด็กและการตายของเด็กสูงเมื่อเปรียบเทียบกับภาคใต้ด้วยกัน จึงสมควรจะได้ศึกษาอย่างยิ่งถึงความเชื่อของมารดา ซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะค้นหาสาเหตุของปัญหาสุขภาพที่มีอยู่ในภูมิภาคนั้น ประกอบกับในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 กำหนดให้พื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้เป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคง และเป็นพื้นที่มีลักษณะจำเพาะของประชากรในจังหวัดปัตตานีคือมีเชื้อชาติมลายู ศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของประชาชนแตกต่างไปจากภูมิภาคอื่นของประเทศคือประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม จุดประสงค์ของการศึกษานี้คือ เพื่อศึกษาความเชื่อของมารดาไทยพุทธและไทยมุสลิม ในด้านการดูแลสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนในจังหวัดปัตตานี เพื่อเปรียบเทียบความเชื่อของมารดาไทยพุทธและไทยมุสลิมในด้านการดูแลสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน ในจังหวัดปัตตานีตามตัวแปร ศาสนา อายุ อาชีพ ระดับการศึกษาและฐานะเศรษฐกิจของครอบครัว