ปาริชาต ปริยานนท์ 2533 สตรีกับการเข้าร่วมโครงการพัฒนาชนบท การศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มไทยพุทธและกลุ่มไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ปาริชาต ปริยานนท์ 2533
สตรีกับการเข้าร่วมโครงการพัฒนาชนบท การศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มไทยพุทธและกลุ่มไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
กรมประชาสงเคราะห์ รายงานการวิจัย