ประกาศผลการคัดเลือก Concept note ที่ผ่านการคัดเลือกได้ทุนต่อยอดโครงงานวิจัย ของ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประกาศผลการคัดเลือก

Concept note ที่ผ่านการคัดเลือกได้ทุนต่อยอดโครงงานวิจัย

ของ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  1.   ภาษาไทย: กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในฐานะ “พื้นที่สาธารณะ” กับภาวะนำของผู้หญิงภาคใต้                                            ภาษาอังกฤษ: Community Enterprise Group  as  “Public Space” and the Hegemony of  Women in the Southern Thailand                                                                                                                                                          โดย รัชดา  เรืองสารกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

  2. ภาษาไทย: เมื่อผู้หญิงสร้างพิพิธภัณฑ์สันติภาพ: ปรารถนาต่อปัจจุบันและอนาคตของผู้หญิงจากหมู่บ้านจังหวัดชายแดนใต้                                                                                                                                                          ภาษาอังกฤษ: If women create a museum for peace: What would it be like                                                            โดย ภัทรภร ภู่ทอง  นักวิจัยอิสระ

  1. ภาษาไทย: การสะสมทุนและเลื่อนชั้นทางสังคมของผู้หญิงนักการเมืองมุสลิมมลายู                                                      ภาษาอังกฤษ: The capital accumulation and social mobility of female Malay Muslim politicians

           โดย อสมา มังกรชัย  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี

  1. ภาษาไทย: ความรุนแรงต่อผู้หญิงในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน: นครศรีธรรมราช                                                             ภาษาอังกฤษ: Violence against women in the Upper  Southern Region of  Thailand: The Cases from Nakhon Si Thammarat Province

            โดย วารชา การวินพฤติ นักวิจัยอิสระ

คำชี้เเจง

  1. ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้ทุนสนับสนุนการเขียนบทความเพื่อพัฒนาตีพิมพ์ผลงานในวารสารทางวิชาการคุณภาพสูง ขนาดความยาว 4,500 – 8,000 คำ หรือ ระหว่าง 12-18 หน้าโดยมีกำหนดส่งฉบับร่าง (draft) ในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านให้ความเห็น โดยให้มีการส่งบทความฉบับสมบูรณ์ในวันที่ 30 กันยายน 2563 ทุนสนับสนุนนี้นักวิจัยสามารถนำไปใช้ในการเดินทางเก็บข้อมูล ค้นข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  2. ในระหว่าง การดำเนินการเขียนบทความของนักวิจัย ทางศูนย์ฯ จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) 1 ครั้ง ให้กับนักวิจัยเพื่อทบทวนสถานภาพองค์ความรู้งานวิจัยด้านผู้หญิง มิติความสัมพันธ์ประเด็นเพศสภาพและเพศวิถี ในพื้นที่ภาคใต้ และทิศทางการพัฒนาบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

  3. เมื่อบทความฉบับสมบูรณ์แล้วเสร็จ ทางศูนย์จะจัดงานประชุมวิชาการ เพื่อเผยแพร่โครงการทุนต่อยอดโครงการวิจัย ของศูนย์ฯ ในครั้งนี้