บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ. (2531). การสำรวจองค์ความรู้เกี่ยวกับสตรีศึกษาในภาคใต้.

บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ. (2531).
การสำรวจองค์ความรู้เกี่ยวกับสตรีศึกษาในภาคใต้.
ศูนย์วิจัยและพัฒนาสตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย

การสำรวจองค์ความรู้เกี่ยวกับสตรีศึกษาในภาคใต้ เป็นการวิจัยเอกสาร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมเอกสาร ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง มาจำแนกและจัดระเบียบให้เป็นระบบ เพื่อเป็นข้อมูลเบี้องต้นที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจ ในการเลือกใช้เอกสารได้ตรงตามต้องการนอกจากนี้ยังเป็นการรวบรวมงานสตรีศึกษาของภาคใต้ให้ปรากฏในแหล่งเดียวกัน
ประเภทของเอกสารที่รวบรวมได้แก่ หนังสือวิชาการ วิทยานิพนธ์ รายงาน การประชุมวิชากร รายงานการสัมมนา รายงานการอบรม รายงานการสำรวจ ที่ได้จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม รวมตลอดถึงบทความที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารหรือจุลสารต่างๆ แห่งข้อมูลได้แก่ หน่วยงานราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 106 เรื่อง แบ่งเนื้อหาออเป็นด้านต่างๆ ได้แก่ การเมือง กฎหมาย การสาธารณสุขและอนามัย(แม่และเด็ก และปัญหาโรคภัย) ประชากร(ภาวะเจริญพันธ์ การวางแผนครอบครัว การย้ายถิ่น) แรงงานสตรี ศาสนาและวัฒนธรรม วรรณกรรมท้องถิ่น สิทธิ สถานภาพ และบทบาทสตรี และการพัฒนา