บพค.ประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ แผนงาน การยกระดับคุณภาพและสมรรถภาพของมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ด้วยมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ภายใต้โปรแกรมที่5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าและการวิจัยขั้นแนวหน้าและ การวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ ประจําปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากําลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

บพค.ประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ แผนงาน การยกระดับคุณภาพและสมรรถภาพของมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ด้วยมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ภายใต้โปรแกรมที่ 5 สjงเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าและการวิจัยขั้นแนวหน้าและ การวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ ประจําปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2

รายละเอียดเพิ่มเติม