ถาวร เกียรติทับทิว, เฉลิมพล สัตถาภรณ์. (2527). รายงานการวิจัยเรื่อง การย้ายถิ่นของสตรีบางประเภทจากจังหวัดภาคเหนือกับการท่องเที่ยวของเมืองสงขลา-หาดใหญ่.

ถาวร เกียรติทับทิว, เฉลิมพล สัตถาภรณ์. (2527).
รายงานการวิจัยเรื่อง การย้ายถิ่นของสตรีบางประเภทจากจังหวัดภาคเหนือกับการท่องเที่ยวของเมืองสงขลา-หาดใหญ่.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, คณะวิทยาการจัดการ.

จุดประสงค์ของการวิจัยคือ เพื่อศึกษามูลเหตุและสิ่งจูงใจของการย้ายถิ่น ลักษณะการเคลื่อนย้าย ชีวิตความเป็นอยู่ระหว่างย้ายถิ่นใหม่ รายได้-รายจ่าย ทัศนคติของอาชีพที่กระทำและแนวทางชีวิตในอนาคต รวมถึงเพื่อศึกษาถึงผลของการย้ายถิ่นฐานต่อการท่องเที่ยวเมืองสงขลา-หาดใหญ่
ผลการวิจัยครั้งนี้ ปรากฏว่า สตรีย้ายถิ่นมาด้วยความสมัครใจเป็นส่วนใหญ่โดยมีมูลเหตุจากความยากจนเป็นพื้นฐานและมีปัจจัยอื่นๆ เช่น ปัจจัยทางส่วนบุคคลและสังคม ตลอดจนค่านิยมของท้องถิ่นเป็นมูลเหตุสนับสนุน
ลักษณะการย้อยถิ่น สตรีส่วนใหญ่เดินทางมากับเพื่อนสาวมุ่งตรงมาเมืองสงขลา-หาดใหญ่ และมาอยู่แวะประกอบอาชีพกับสำนักโสเภณี บ้านเจ้าของกิจการ และสถานอาบอบนวด ความเป็นอยู่ค่อนข้างจะอิสระ แต่ต้องอยู่ภายใต้ระเบียบ และคำสั่งองเจ้าสำนักหรือผู้ควบคุม สตรีส่วนใหญ่เป็นกามโรค และกามโรคยังแพร่หลายในเมืองสงขลา-หาดใหญ่ แม้ว่าจะมีศูนย์กามโรคทำหน้าที่ป้องกันรักษาอยู่ก็ตาม
สตรีมีรายได้จากการประกอบอาชีพนี้มากพอสมควร พอที่จะส่งเงินให้พ่อแม่ที่อยู่ภูมิลำเนาเดิม และสามารถเหลือเก็บออมบ้าง แต่ส่วนใหญ่ก็อยากจะเลิกอาชีพนี้เสีย
การวิจัยครั้งนี้ ไม่สามารถชี้ได้ชัดว่า สตรีบางประเภทมีผลต่อการจูงใจนักท่องเที่ยวก็ไม่สามารถชี้ชัดว่ามีส่วนจูงใจให้สตรีย้ายถิ่น

รายละเอียดเพิ่มเติม