ดลมนรรจน์ บากาและเวอุเซ็ง มะแดเฮาะ. (2529). รายงานการวิจัยเรื่อง สถานภาพสตรีไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้.

ดลมนรรจน์ บากาและเวอุเซ็ง มะแดเฮาะ. (2529).
รายงานการวิจัยเรื่อง สถานภาพสตรีไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้.
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยอิสลามศึกษา, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยสงขลานครินทร์. (131 หน้า)

วัตถุประสงค์ของการศึกษาเรื่องนี้ เพื่อศึกษาสถานภาพของสตรีไทยมุสลิมในด้านครอบ สังคม เศรษฐกิจ กฎหมาย จิตใจ การยอมรับแนวคิดใหม่ๆ บางประการ และเพื่อศึกษาว่าสถานภาพสตรีไทยมุสลิมในปัจจุบัน ตรงตามหลักกาอิสลามหรือไม่ โดยศึกษาเปรียบเทียบตามประเภทที่อยู่อาศัยในเมือง กึ่งเมืองกึ่งชนบท และชนบท
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกประชากรที่เป็นตัวอย่างจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือยะละ ปัตตานี และนราธิวาส โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 450 ราย เป็นกลุ่มเมือง 150 กึ่งเมืองกึ่งชนบท 150 ราย และชนบท 150 ราย
ผลของการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1.การศึกษาสายสามัญของสตรีไทยมุสลิม แตกต่างกันตามประเภทที่อยู่อาศัย และมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง สัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม ส่วนการศึกษาศาสนาอิสลาม มีความแตกต่างกันตามประเภทที่อยู่อาศัยเช่นเดียวกัน
2.การปรนนิบัติต่อบิดามารดาของสตรีไทยมุสลิม แตกต่างกันตามประเภทที่อยู่อาศัยและมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ำ สัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม ส่วนการปรนนิบัติต่อสามีของสตรีไทยมุสลิมอยู่ระหว่างเขตที่อยู่อาศัยต่างกัน ไม่เหมือนกัน ความสัมพันธ์แทบไม่มีเลย
3. สตรีไทยมุสลิมดูแลอบรมบุตรแตกต่างกันตามประเภทที่อยู่อาศัย และมีความสัมพันธ์ในระดับต่ำ และสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม
4. ประเภทที่อยู่อาศัยไม่มีผลต่อการทำงานเชิงเศรษฐกิจ แต่มีผลทำให้รายได้แตกต่างกัน ซึ่งมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง สัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม
5. สตรีไทยมุสลิมที่มีส่วนร่วมทางสังคม แตกต่างกันตามประเภทที่อยู่อาศัยและมีความสัมพันธ์ในระดับต่ำ และความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม
6. สตรีไทยมุสลิมมีส่วนร่วมในทางการเมืองแตกต่างกันตามประเภทที่อยู่อาศัยและความสัมพันธ์ในระดับต่ำ สตรีไทยมุสลิมทุกเขตใช้กฎหมายทั่วไปไม่แตกต่างกัน และไม่มีความสัมพันธ์กันเลย แต่ใช้กฎหมายอิสลามแตกต่างกัน และมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง
7. ประเภทที่อยู่อาศัยมีผลทำให้สตรีไทยมุสลิมมีสถานการณ์ทางจิตใจไม่เหมือนกันและมีความสัมพันธ์ในระดับต่ำ
8. การยอมรับความคิดใหม่ๆ บางประการของสตรีไทยมุสลิมระหว่างเขตที่อยู่อาศัยต่างกัน ไม่เหมือนกัน และมีความสัมพันธ์ในระดับมากพอสมควร สัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม
9. ประเภทที่อยู่อาศัยไม่มีผลต่อสถานภาพของสตรีไทยมุสลิมตามหลักการอิสลาม ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด สตรีไทยมุสลิมส่วนใหญ่มีสถานภาพตรงตามหลักการอิสลาม