ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สุรัช คมพจน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สุรัช คมพจน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์