รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานและการเงินโครงการวิจัย

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานและการเงินโครงการวิจัย จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
– มีทักษะด้านการสื่อสารและการประสานงาน
– มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
– มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
– มีความละเอียด รอบคอบ
– ไม่จำกัดเพศ

2. เอกสารและหลักฐานการสมัคร
-ประวัติส่วนตัว (Resume)
-สำเนาใบแสดงผลการศึกษา

3. การสมัคร
-สามารถส่งเอกสารการสมัครได้ทางอีเมลที่ mamporn@gmail.com หรือ taweeluck@gmail.com

4. อัตราเงินเดือน
-ตกลงในวันสัมภาษณ์

5. ระยะเวลาเปิดรับสมัคร
-ระหว่างวันที่ 19-30 พฤศจิกายน 2562