นักวิจัยศูนย์ฯ ร่วมมือกับอินโดนีเซียในโปรเจกต์ Religious Education on Preventing Violent Extremism (PVE)

นักวิจัยศูนย์ฯ ร่วมมือกับอินโดนีเซียในโปรเจกต์ Religious Education on Preventing Violent Extremism (PVE)

โปรเจกต์เรื่อง Religious Education on Preventing Violent Extremism (PVE) ซึ่งเป็นโปรเจกต์ความร่วมมือของ UNDP Indonesia และ PPIM (Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat) ประเทศอินโดนีเซีย ร่วมด้วยภาคีเครือข่ายในประเทศอาเซียนอีก 6 ประเทศ คือสิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ พม่า และไทย โดยในประเทศไทยศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคมได้ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายที่ส่งตัวแทนนักวิจัยเข้าทำงานร่วมกัน

 

 

การทำงานภายใต้ระยะเวลา 4 เดือนอย่างเข้มข้น ทำให้เกิดงานวิจัยเรื่อง “Buddhist Privilege”: Thailand Religious Education Policy and the Stories from the Ground” ขึ้น เนื้อหาของงานวิจัยดังกล่าวพูดถึงการศึกษาศาสนาในสังคมไทยว่าเอื้อต่อการป้องกันความรุนแรงอย่างสุดโต่งหรือไม่เป็นหลัก ในช่วงแรกบทความพยายามกล่าวเปิดถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับศาสนา ที่แม้จะแยกจากกันแต่ก็มีความเกี่ยวโยงกันอย่างต่อเนื่องยาวนานและแยบยล รวมถึงแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่แนบชิดมากยิ่งขึ้นระหว่างรัฐและศาสนาผ่านรัฐธรรมนูญ และนโยบายของรัฐที่ประกาศใช้ไปในแต่ละครั้ง ทั้งยังนำการเรียนการสอนวิชาศาสนาในชั้นเรียนที่หลักสูตรวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ถูกเขียนขึ้นโดยกระทรวงศึกษาธิการมาพิจารณาร่วม อันจะยิ่งสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับพุทธศาสนามากกว่าศาสนาอื่น ๆ ที่อยู่ในประเทศไทย

อย่างไรก็ตามเนื้อหาการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในประเทศไทยไม่ได้ให้ความสำคัญกับวิชาศาสนามากนัก ทำให้หลาย ๆ โรงเรียนไม่ได้เข้าใจถึงแก่นของศาสนาที่แท้จริง จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์ในโรงเรียนทั้งในอีสาน (ขอนแก่นและบุรีรัมย์) กรุงเทพฯ และปัตตานี ทำให้เห็นถึงความแตกต่างในการนำศาสนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนระหว่างโรงเรียนรัฐ โรงเรียนปริยติธรรม โรงเรียนคริสต์ และโรงเรียนอิสลาม ที่บรรยากาศของการเรียนรู้เรื่องศาสนานั้นเอื้อต่อการเปิดกว้างและปิดกั้นในเรื่องการเรียนรู้ความแตกต่างหลากหลายด้วย นอกจากนั้นพบว่ากระทรวงศึกษาธิการมีบทบาทอย่างมากในการกำหนดกฎเกณฑ์การเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมให้เป็นไปตามกรอบประเทศตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

 

 

 

 

 

 

ปัจจุบันงานวิจัยชิ้นนี้ยังอยู่ระหว่างการตีพิมพ์ หากท่านใดต้องการไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ สามารถแจ้งความประสงค์ล่วงหน้า นักวิจัยจะส่งไฟล์กลับไปเมื่อบทความได้รับการเผยแพร่ค่ะ ติดต่อที่นักวิจัยได้โดยตรง ที่อีเมล  wilasinies@gmail.com