ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายเรื่อง “Thailand’s Containment Constitution”

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคม ร่วมกับ หลักสูตรรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายเรื่อง “Thailand’s Containment Constitution”

โดย ศาสตราจารย์ ดร. Allen Hicken University of Michigan
ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00-15.30 น.
ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


Public Lecturer “Thailand’s Containment Constitution”

Speaker: Allen Hicken, Ph.D. Professor, University of Michigan
Date: 20 June 2019 (Thursday)
Time: 14.00-15.30
Venue: Meeting Room 2, Research Institute Building, Walailak University
Hosted by Center of Excellence on Women and Social Security and Program of Political Science, Walailak University, Thailand