กิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากลและแนะนำศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคม

เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากลและแนะนำที่ทำการศูนย์ ณ ห้อง 218 อาคารวิจัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมกล่าวเปิดงาน โดยมีอาจารย์ ดร.อัมพร หมาดเด็น หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคมได้กล่าวถึงการดำเนินงานของศูนย์ฯ ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา จากนั้นเป็นการเสวนาพิเศษ “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีภาคใต้: กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต” วิทยากร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา อาภรณ์ โดยให้ภาพเชิงประวัติศาสตร์ของผู้หญิงที่มีบทบาททางการเมืองในจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยหัวข้อนี้ยังมีความน่าสนใจและควรมีผู้ศึกษาต่อยอด เพราะจะทำให้เห็นการเชื่อมโยงและเครือข่ายทางการเมือง พัฒนาการเมืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของจังหวัดภูเก็ตและในภาคใต้
หลังจากเสวนาพิเศษ นักศึกษา English Drama Club ได้แสดงละครเวที เรื่อง “เงา” ซึ่งเป็นบทละครที่แปลมาจาก “Overtones” ของ Alice Gerstenberg ซึ่งสะท้อนถึงการเสริมพลังกันระหว่างผู้หญิงในการก้าวผ่านปัญหาชีวิต และการอ่านบทกวีโดย อาจารย์ภูมิ ชาญป้อม ในบทกวีชื่อ “Havisham” (1999) ซึ่งประพันธ์โดย Carol Ann Duffy และตีความกลอนทั้งสองในประเด็นเกี่ยวกับการต่อสู้ของผู้หญิงเพื่อความเท่าเทียมในสังคมผ่านการใช้ตัวบทวรรณกรรมและการรื้อสร้างเรื่องเล่าของตัวละครหญิงในงานวรรณกรรมและในประวัติศาสตร์
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการรำลึกถึงวันสตรีสากลและคุณค่าของผู้หญิงทั่วโลกในการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิและความเสมอภาคเท่าเทียมทางเพศในสังคม ยังได้เสริมสร้างบรรยากาศและกิจกรรมทางวิชาการ เปิดพื้นที่ให้นักวิชาการ นักศึกษา และอาจารย์ได้มาแลกเปลี่ยนพบปะสังสรรค์กัน เพื่อต่อยอดการทำงานและการทำวิจัยด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ในประเด็นใหม่ๆ โดยเฉพาะในประเด็นด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคมที่ยังเป็นสิ่งที่ขาดแคลนในพื้นที่ทำงานทำวิจัยในภาคใต้