ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคม ประชุมหารือในฐานะที่ปรึกษาโครงการวาว (VAW Project ) กับ OXFAM

ทีมนักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคม (Center of Excellence on Women and Social Security/ CEWSS) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมประชุมหารือในฐานะที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้หญิงเพื่อสร้างความร่วมมือกับคณะกรรมการอิสลามกลางประจำจังหวัดและองค์กรภาครัฐในการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ (VAW Project)

 

 

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ OXFAM ประเทศไทย นำโดยคุณกสิณา ลิ้มสมานพันธ์ ผู้ประสานงานแผนงานประเทศไทย และ คุณจอมขวัญ ขวัญยืน เจ้าหน้าที่แผนงานความเป็นธรรมทางเพศ ได้ร่วมหารือกับทีมอาจารย์และนักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคม ซึ่งรับเป็นที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้หญิงเพื่อสร้างความร่วมมือกับคณะกรรมการอิสลามกลางประจำจังหวัดและองค์กรภาครัฐในการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ (Women networks increasing accountability of religious and governmental institutions to reduce violence against women in Deep South) โดยในปี 2561 นักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคมได้เริ่มต้นร่วมงานในโครงการ ENOUGH Campaign Formative Research