ศูนย์ฯ ร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและเสวนากับ Oxfam & AMAN เรื่องการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง

ทีมสนับสนุนทางวิชาการและนักวิจัย ในฐานะที่ปรึกษาโครงการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้แก่ Oxfam ร่วมจัด อบรมเชิงปฏิบัติการและเสวนา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจเรื่องการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงเมื่อ 6-9 ธันวาคม 2561 ที่โรงแรม ซี.เอส. จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นการจัดงานร่วมกันกับ Oxfam Thailand & AMAN Indonesia

 

ความก้าวหน้าเบื้องต้นที่วิทยากรและผู้เข้าร่วมงานให้ความสำคัญคือการขยับทิศทางการทำงานที่เข้าใจปัญหาและขจัดอุปสรรคในการสร้างความเสมอภาคทางเพศตามกรอบแนวคิดสิทธิของคนระหว่างเพศและผู้หญิงในอิสลามซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดกลางในหลักการเคารพสิทธิแห่งมนุษยชน ทั้งสนับสนุนการทำงานเสริมความรู้ในหลักการอิสลามที่ว่าด้วยสิทธิสตรี

ในการตระเตรียมงานขั้นต่อไปหลังจากที่ได้หารือกับหลายฝ่าย ทางทีมวิทยากรจากประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความยินดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานเชิงลึกให้กับคณะทำงานผู้หญิงในจังหวัดชายแดนภาคใต้

***************************

Academic team of the Center of Excellence in Women and Social Security, Walailak University, Thailand in collaboration with AMAN Indonesia and Oxfam Thailand organized Islamic Leadership Exchange on Ending Violence against Women in Southeast Asia on 6-9 December 2018 in Pattani, Thailand.