ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคม เป็นองค์กรร่วมโครงการ Peace Survey ครั้งที่ 4

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเชิญและตอบรับเข้าร่วมดำเนินโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 4 กับอีก 15 มหาวิทยาลัยและองค์กรเครือข่าย