ประมวลภาพงานเสวนาวิชาการ “การเมืองไทยท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมการเมืองโลก”

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดงานเสวนาวิชาการ “การเมืองไทยท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมการเมืองโลก” เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง 5310 อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สนับสนุนงบประมาณโดย สหพันธ์เกษตกรภาคใต้ (สกต.) โดยมีวิทยากร 6 ท่าน ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนใน 6 ประเด็น ดังนี้ ประเด็นที่ 1 เอกราช: กรณีเมืองไทยในยุคโลกาภิวัตน์ โดย คุณสมชาย ฝั่งชลจิตร ประเด็นที่ 2 ปลอดภัย: กรณีการเคลื่อนไหวทางสังคม โดย อ.อุเชนทร์ เชียงเสน ประเด็นที่ 3 เศรษฐกิจ: กรณีการจัดการทรัพยากร โดย คุณนัฐาพันธ์ แสงทับ ประเด็นที่ 4 เสมอภาค: กรณีเพศสภาพ  โดย อ.ดร.ทวีลักษณ์ พลราชม ประเด็นที่ 5 เสรีภาพ: กรณีการกระจายอำนาจ โดย อ.วิทยา อาภรณ์ ประเด็นที่ 6 การศึกษา: กรณีโอกาสทางการศึกษาของคนรุ่นใหม่ โดย ตัวแทนนักศึกษา

ทางศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคมได้เก็บภาพและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามภาพด้านล่างนี้