ประมวลภาพงานเสวนาวิชาการ “เวทีเผยแพร่ฐานข้อมูลด้านสิทธิสตรีและความยุติธรรมทางสังคม”

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดงานเสวนาวิชาการ หัวข้อ “เวทีเผยแพร่ฐานข้อมูลด้านสิทธิสตรีและความยุติธรรมทางสังคม” เพื่อผลผลิตงานวิจัยเรื่อง “ทบทวนสถานภาพองค์ความรู้ด้านผู้หญิงภาคใต้” ซึ่งขาดงานทบทวนทางวิชาการในประเด็นนี้ในห้วงเวลากว่าสองทศวรรษ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ อาคารสถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศเป็นผู้วิพากษ์

ทางศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคมได้เก็บภาพและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามภาพด้านล่างนี้