ทบทวนสถานะความคิดสตรีนิยมอิสลาม

        “บทความนี้มุ่งพิจารณาสถานะแนวคิดและข้อถกเถียงสตรีนิยมอิสลาม จากการกำหนดนิยามและความสัมพันธ์ของชุมชนมุสลิมกับผู้หญิง แนวคิดเพศสภาพในศาสนาและสตรีนิยมผู้เขียนทบทวนความคิดต่อเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับคำอธิบายเรื่องหญิงมุสลิมรวมทั้งการเสนอแนวคิดสตรีนิยมอิสลามจากกลุ่มนักวิชาการและนักเคลื่อนไหวสิทธิสตรีทั้งในและต่างประเทศบทความแสดงให้เห็นถึงพลวัตของการให้ความหมายและจุดยืนที่แตกต่างกันในกลุ่มนักคิดอิสลามนิยมและกิจกรรมที่ทำงานประเด็นผู้หญิงและนักสตรีนิยมอิสลาม ในการอธิบายสถานะของผู้หญิงท่ามกลางกระแสการฟื้นฟูอิสลาม”


ประเภทหนังสือ  :  งานวิชาการด้านเพศสภาพ-เพศวิถี
แหล่งอ้างอิง  :     อัมพร  หมาดเด็น. “ทบทวนสถานะความคิดสตรีนิยมอิสลาม.” วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์. ฉ.1,4. 2560.
–>ห้องสมุด อาจารย์อัมพร  หมาดเด็น.