ชายแต่งหญิง หญิงแต่งชาย พินิจกรอบความคิดเรื่องเพศ กับการแต่งกายข้ามเพศของตัวละครเอกหญิงในบทละครสุขนาฏกรรมของเชกสเปียร์

        “ผู้หญิงในยุคเอลิซาบีธัน ถูกจำกัดภายใต้กรอบความคิดเรื่องชนชั้นทางสังคมและบทบาททางเพศ พวกเธอได้รับการปฏิบัติในฐานะที่เป็นคนไม่ทันโลก อ่อนแอ และช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เหมือนสาวน้อยผู้ประสบเคราะห์กรรม อย่างไรก็ตามวิลเลียม เชกสเปียร์แสดงความเคารพต่อสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่ 1 ด้วยการสร้างให้ตัวละครเอกหญิงเป็นคนที่เฉลียวฉลาด เข้มแข็ง และมีเสรีภาพทางสังคม ลักษณะตัวละครหญิงดังกล่าวอาจจะไม่ตรงกับลักษณะของผู้หญิงในยุคเอลิซาบีธันเท่าใดนัก นอกจากนี้เชกสเปียร์ยังใช้วิธีการแต่งกายข้ามเพศ ในบทละครสุขนาฏกรรมของเขาเพื่อนำเสนอตัวละครเอกหญิงที่ไม่ได้ดำเนินชีวิตตามบรรทัดฐานของสังคม”


ประเภทหนังสือ  :  งานวิชาการด้านเพศสภาพ-เพศวิถี
แหล่งอ้างอิง  :     ภูมิ  ชาญป้อม. “ชายแต่งหญิง หญิงแต่งชาย พินิจกรอบความคิดเรื่องเพศ กับการแต่งกายข้ามเพศของตัวละครเอกหญิงในบทละครสุขนาฏกรรมของเชกสเปียร์.” กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์. 2559.
–>ห้องสมุด อาจารย์อัมพร  หมาดเด็น.