งานวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยระหว่างกันยายน-ธันวาคม 2561 ของศูนย์

นักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินการวิจัยและเผยแพร่ผลงานการวิจัยระหว่าง กันยายน-ธันวาคม 2561 ดังนี้

1. นำเสนอผลการวิจัยและรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนสาธารณะหลังจากดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง ENOUGH Campaign’s Formative Research Consultant, Southern Thailand เมื่อ 4 ธันวาคม ที่จังหวัดปัตตานี สนับสนุนโครงการวิจัยโดย Oxfam

2. ร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการกับ Oxfam และ AMAN เรื่อง Women Leadership Exchange on Ending Violence Against Women in Southern Thailand เมื่อวันที่ 6–7 ธันวาคม ที่จังหวัดปัตตานี

และ

ร่วมจัดเสวนากับ Oxfam และ AMAN เรื่อง Islamic Leadership Exchange on Ending Violence against Women in Southeast Asia เมื่อวันที่ 8–9 ธันวาคม เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจและแสวงหาแนวทางการดำเนินงานยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง ที่จังหวัดปัตตานี

องค์กรสนับสนุนโครงการทั้งสอง ได้แก่ EU, UNWomen, Oxfam, AMAN & The Network for Religious and Traditional Peacemakers

3. ร่วมผลักดันการสร้างสถาบันคลังสมองในการพัฒนางานด้านผู้หญิงในกระบวนการสร้างสันติภาพและการเจรจาประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Women Peace and Mediation Resource)

โดยจัดงานร่วมกับ #WomenInspiringWomen สำนักงานประสานงานในอนาคตได้แก่ (1) Center for Peace Education- Miriam College, Philippines (2) Thai Studies Program, University of Malaya, Malaysia และ (3) Center of Excellence in Women and Social Security, Walailak University, Thailand
การประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนาสถาบันคลังสมองที่เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ จัดเมื่อ 13-15 ธันวาคม สนับสนุนโครงการโดย UNDP

การผลักดันงานนี้มีจุดเริ่มต้นจากงานประชุมนานาชาติที่จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เมื่อ 9 สิงหาคม ที่ผ่านมา (International Conference on Rekindle the Logic of Women and Security in Southeast Asian Conflict) ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตลอดจนได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และที่ปรึกษาอาวุโสทีมเจรจาไกล่เกลี่ยแห่งสหประชาชาติ (Senior Mediation Adviser of UN Standby Mediation Team)

4. นำเสนอผลการวิจัยและรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนสาธารณะหลังจากดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง The Role of Religious Education in the Preventing of Violence Extremism in Southeast Asia เมื่อ 21-23 พฤศจิกายน ที่กรุงจาการ์ตา สนับสนุนโครงการโดย PPIM UIN Jakarta

5. นำเสนอผลงานวิจัยและผลการการจัดประชุม Rekindle the Logic of Women and Security in Southeast Asian Conflict ในหัวข้อ Towards Inclusive Peace: Mapping Gender Provisions of Peace Agreements
จัดและสนับสนุนโดย Monash Gender, Peace and Security Centre, Monash University & Australian Research Council เมื่อ 5 ตุลาคม ที่กรุงเทพฯ