งานวิจัยในปี พ.ศ. 2561 โดยนักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคม

1. งานวิจัยดีเด่น

นักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคมได้ร่วมทำงานวิจัยในเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันและความสามารถในการปรับตัวของผู้ประกอบการมุสลิมขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่การรองรับประชาคมอาเซียน โดยได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ (ฝ่าย 1) 2560 และหลังจากดำเนินการวิจัยเสร็จสิ้นลง งานวิจัยดังกล่าวได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 2 เรื่อง ได้ไปนำเสนอในงาน Research Expo 2018 ในช่วงเดือนสิงหาคม 2561

2. งานวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

นักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคมได้ร่วมทำงานวิจัยในเรื่อง บทบาทและมุมมองของสื่อโทรทัศน์มุสลิมกับการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ต่อกลุ่มเด็กและเยาวชนมุสลิมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนาม

3. การวิจัยที่กำลังจะดำเนินงาน

นักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคมกำลังจะร่วมดำเนินงานเซ็นต์สัญญางานวิจัยในเรื่อง การเลี้ยงนกเขาชวากับการส่งเสริมความสัมพันธ์ในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมระหว่างประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้กับกลุ่มประชาคมอาเซียน เป็นทุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบ 2) กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน ทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ (ฝ่าย 1)

4. บทความวิจัย

งานวิจัยที่นักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคมทำ ได้พัฒนาเป็นบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2561 เรื่อง “การเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อคุณภาพชีวิต” มหาวิทยาลัยมหิดล โดยใช้ชื่อบทความไว้ว่า พื้นที่ทางสังคมของสตรีมุสลิมกับการสร้างเสริมสุขภาพผ่านการมีกิจกรรมทางกายภายใต้บริบทสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจะมีการนำเสนอบทความในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล