อาจารย์ ดร.ไพรินทร์ ศรีสินทร

ประวัติและผลงาน (Curriculum Vitae)

อาจารย์ ดร.ไพรินทร์ ศรีสินทร
Dr. Pairin Srisinthon

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ อาคารวิชาการ 1
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

โทรศัพท์ : 0-7567-2015
โทรสาร : 0-7567-2001
Email : pairinxu@gmail.com


การศึกษา

คุณวุฒิ                                          ปร.ด. (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)
สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา           สาขาวรรณกรรมจีนร่วมสมัยและสมัยใหม่ / มหาวิทยาลัยซานตง ประเทศจีน
ปี พ.ศ.                                          2557

คุณวุฒิ                                         ศศ.ม. (ศิลปศาสตรมหาบัณทิต)
สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา           สาขาสื่อสารมวลชน / มหาวิทยาลัยฉงชิ่ง ประเทศจีน
ปี พ.ศ.                                          2549

คุณวุฒิ                                          อ.บ. (อักษรศาสตรบัณฑิต)
สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา           สาขาภาษาจีน / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ.                                          2533


ประสบการณ์การทำงาน

ปี พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน                 อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาจีน สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ปี พ.ศ. 2551 2552                    ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ปี พ.ศ. 2535 – 2548                   ผู้ชำนาญการภาษาจีน ธนาคารกรุงเทพฯ


ความเชี่ยวชาญ

 1. วรรณกรรมจีนสมัยใหม่

 2. การเรียนการสอนภาษาจีน

 3. การแปลจากจีนเป็นไทยและไทยเป็นจีน


ประสบการณ์การสอน

ปีการศึกษา 2552 – ปัจจุบัน          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม หลักสูตรภาษาจีน
ปริญญาตรี                                   รายวิชาการแปลจีน-ไทย, การแปลไทย-จีน, ภาษาจีนระดับต้น, การฟังพูดภาษาจีนระดับกลาง, ภาษาจีนระดับสูง, ทักษะ HSK,                                                           วรรณกรรมจีนสมัยใหม่, ภาษาจีนเพื่องานล่าม, ค้นคว้าอิสระ, ประวัติศาสตร์จีน, วัฒนธรรมจีน, การอ่านระดับต้น, ไวยากรณ์จีน,                                                       การอ่านระดับ 1, การอ่านระดับ 2, จีนในบริบทโลกาภิวัตน์, ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว, การเขียนภาษาจีนเชิงวิชาการ,                                                                       ภาษาจีนธุรกิจ, การสอนภาษาจีน


ผลงานทางวิชาการ

 • งานวิจัย

 1. ไพรินทร์ ศรีสินทร, “กลยุทธ์การเรียนภาษาจีนของนักศึกษาไทย กรณีศึกษานักศึกษาเอกภาษาจีนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”, Research on Chinese Applied Linguistic Journal Vol. 2 หน่วยวิจัยการเรียนการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ Beijing Language Universityสาธารณรัฐประชาชนจีน 2556 หน้า 225-236

 • หนังสือ / บทความตีพิมพ์

 1. ไพรินทร์ ศรีสินทร. (2560).มิติวรรณกรรมจีนในอาเซียน.วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง. 13 (1), 1-24.

 2. ไพรินทร์ ศรีสินทร. (2559).การบูรณาการกิจกรรมในวิชาไวยากรณ์จีน กรณีศึกษาการใช้เกมประกอบการสอน.วารสารนวัตกรรมและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ . 1(1), 65-79.

 3. ไพรินทร์ ศรีสินทร. ไวยากรณ์ภาษาจีนระดับต้น. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ .นครศรีธรรมราช 2558

 4. ไพรินทร์ ศรีสินทร. ไวยากรณ์ภาษาจีนระดับกลาง. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.นครศรีธรรมราช 2558

 5. ไพรินทร์ ศรีสินทร. การแปลจีน-ไทย. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.นครศรีธรรมราช 2558

 6. ไพรินทร์ ศรีสินทร.(2558).ภาพพจน์ของเทพสตรีและเทพธิดาที่เปลี่ยนไปในเทพนิยายจีน. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. (43)(3), 127-145.

 7. ไพรินทร์ ศรีสินทร. (2558).สตรีทัศน์ของหลู่ซวิ่น.วารสารมนุษยศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 16(1), 56-83.

 8. ไพรินทร์ ศรีสินทร. (2558).การตอบรับวรรณกรรมจีนของผู้อ่านไทย.วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 8(1), 1-23.

 9. ไพรินทร์ ศรีสินทร. (2556).การเผยแพร่วรรณกรรมจีนในไทย. วารสาร“Dazhong Wenyi” มณฑลเหอเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน. 57(1), 101-103 .

 10. ไพรินทร์ ศรีสินทร. (2555).การศึกษาเปรียบเทียวรรณกรรมแนวสัจนิยมจีนและวรรณกรรมเพื่อชีวิตของไทย” .วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 5(5), 49-86.

 • บทความวิจัย / วิชาการเสนอในที่ประชุมวิชาการ

 1. ไพรินทร์ ศรีสินทร. (2559).ทัศนคติต่อโครงการ In Country Study กรณีศึกษานักศึกษาเอก ภาษาจีนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. Proceeding การประชุมวิชาการนานาชาติ Symposium of International Languages & Knowledge (SiLK) ครั้งที่ 4 หัวข้อ “Language in Diverse Contexts : Pedagogy and Creativity”. 162-165.

 2. ไพรินทร์ ศรีสินทร.(2559).สายสัมพันธ์วรรณกรรสมัยใหม่จีนกับวรรณกรรมจีนโพ้นทะเลอาเซียน. Proceeding การประชุมวิชาการนานาชาติ ACHSS 3/2016. กรุงเวียงจันทน์ : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. 22-31

 3. ไพรินทร์ ศรีสินทร.(2558). การเรียนการสอนภาษาจีนของไทยในบริบทโลกาภิวัตน์. Proceeding การประชุมวิชาการนานาชาติ Symposium of International Languages & Knowledge(SILK) ครั้งที่ 4 หัวข้อ“Language in Diverse Contexts : Pedagogyand Creativity”. 198-201.


เกียรติคุณและรางวัล

ปี พ.ศ. 2560                                 ผู้นำเสนอประเภทบรรยายดีเด่นงานประชุมวิชาการระดับชาติวลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 9
ปี พ.ศ. 2558                                 1ใน 6 ตัวแทนของไทยที่เข้าร่วมโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ไทยจีนเพื่อแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น                                                              ระหว่าง วช.และChinnese Academy of Social Sciences (CASS)ประเทศสาธารณรัฐประชาจีน 19-26 มิถุนายน 2558
ปี พ.ศ. 2553-2557                       ทุนรัฐบาลจีนระดับปริญญาเอก
ปี พ.ศ. 2547-2549                       ทุนเรียนดีระดับปริญญาโท อธิการบดีมหาวิทยาลัยฉงชิ่ง
ปี พ.ศ. 2537                                  พนักงานดีเด่น ธนาคารกรุงเทพฯ