ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา อาภรณ์

ประวัติและผลงาน (Curriculum Vitae)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา  อาภรณ์
Asst. Prof. Vithaya Arporn

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป อาคารวิชาการ 5
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

โทรศัพท์ : 0-7567-2025
โทรสาร : 0-7567-2001
Email : avithaya@wu.ac.th


การศึกษา

คุณวุฒิ                                         ศศ.ม. (ศิลปศาสตรมหาบัณทิต)
สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา           สาขาประวัติศาสตร์ / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ.                                          2541

คุณวุฒิ                                         ศศ.บ. (ศิลปศาสตรบัณทิต)
สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา           สาขาภาษาอังกฤษ / มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี พ.ศ.                                          2530


ประสบการณ์การทำงาน

ปี พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน                 อาจารย์ประจำ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


ความเชี่ยวชาญ

 1. ประวัติศาสตร์

 2. วัฒนธรรมศึกษา

 3. สิทธิพลเมือง

 4. การจัดการทรัพยากรและเศรษฐกิจ

 5. ชุมชนการเมืองภาคใต้


ประสบการณ์การสอน

ปีการศึกษา 2551 – ปัจจุบัน          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวัฒนธรรมศึกษา
ปริญญาตรี                                   รายวิชาสภาวะความเป็นมนุษย์กับมาตรฐานทางศีลธรรม, พหุสังคมในสังคมไทย, เส้นทางเศรษฐกิจพอเพียง, ชีวิตประจำวันกับ                                                         หลักการอยู่ร่วมกันทางสังคม, แนวคิดโลกกับสังคมไทย,การเมืองของความยากจน, สิทธิ กฎหมาย และสังคม, เศรษฐกิจ                                                                 ทรัพยากร กับสังคมไทย, การเมืองการปกครองท้องถิ่น, การเมืองภาคใต้ และการจัดการความขัดแย้ง


ผลงานทางวิชาการ

 • บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์

 1. วิทยา อาภรณ์. (2558). "ตลาดเมืองใต้: บทสังเคราะห์โครงการยุวประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้" ความหมายบนเลาทาง บทความสังเคราะห์ผลงานยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้. 1 (1): 347-396.

 2. วิทยา อาภรณ์. (2554). "แนวทางโฉนดชุมชนกับการสร้างความมั่นคงในชีวิตของเกษตรกรภาคใต้"  วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา. 33 (1): 105-139.

 3. วิทยา อาภรณ์. (2554). "แนะนำหนังสือ หลัง 6 ตุลา ว่าด้วยความขัดแย้งทางความคิดระหว่างขบวนการนักศึกษากับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย" ใน รุไบยาต. 2 (2): 163-166.

 4. วิทยา อาภรณ์. (2552) "ความสัมพันธ์ในระบบแพปลาระดับหมู่บ้านกับการปรับตัวเข้าสู่ทุนนิยมของชาวประมงขนาดเล็ก" ใน สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. 3 (3): 207-237.

 • บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ

 1. วิทยา อาภรณ์. (2560). "ความรุนแรงในสวนปาล์มกับภาวะหลังสงครามเย็นในภาคใต้ " ในการสัมมนาวิชาการระดับชาติ เครือข่ายประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา และสังคมวิทยาภาคใต้ ครั้้งที่ 3 ประจำปี 2560 ฆาตกรรม อาชญากรรม และภาวะนอกกฎหมายในภาคใต้ของไทย Murder, Crime, and Lawlessness in Southern Thailand ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันที่ 25 สิงหาคม.

 2. วิทยา อาภรณ์. (2559). "การใช้มรดกโลกเพื่อต่อรองทางอำนาจในท้องถิ่นของประเทศโลกที่สามในเอเชีย: กรณีพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชและเมืองปีนัง"  ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันที่ 7 กรกฎาคม.

 3. วิทยา อาภรณ์. (2558). “การศึกษาการปรับบทบาทของตลาดกลางสินค้าการเกษตรในกระแสโลกาภิวัตน์: กรณีเครือข่ายความสัมพันธ์ของตลาดหัวอิฐ จังหวัดนครศรีธรรมราช” นงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 3 กรกฎาคม.

 4. วิทยา อาภรณ์. (2556). "ก้าวแรกของการวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคใต้" ในการวิจัยเพื่อชุมชน ท้องถิ่น : พลังคนเพื่อพลังท้องถิ่น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย วันที่ 13 กุมภาพันธ์.

 5. วิทยา อาภรณ์. (2556). "ตลาดกับลักษณะทางเศรษฐกิจการเมืองในภาคใต้" ในงานประชุมวิชาการ เอเชียศึกษาวันนี้ : การผงาดขึ้นของเอเชีย : Walailak University International Conference on Asian Studies II (WUICAS II) ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันที่ 19 กุมภาพันธ์.

  วิทยา อาภรณ์. (2556). "แนวทางโฉนดชุมชนกับการสร้างความมั่นคงในชีวิตของเกษตรกรภาคใต้" ในงานเสวนาวิชาการประจำปี 2556 เรื่อง “คน ในกระแสการเปลี่ยนแปลง” ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโดยศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา วันที่ 16 กันยายน.

 • หนังสือ

 1. วิทยา อาภรณ์. (2560). "นักการเมืองถิ่นจังหวัดภูเก็ต" กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า.

 2. วิทยา อาภรณ์. (2556). "โฉนดชุมชน จินตภาพที่จับต้องได้" กรุงเทพฯ: กลุ่มปฎิบัติงานท้องถิ่นไร้พรมแดน.

 3. นายวิทยา อาภรณ์. (2554). "องค์การบริหารส่วนตำบลกับการพัฒนาเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช"  กรุงเทพฯ: มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ(มพก.).

 4. วิทยา อาภรณ์. (2553). "พลังของก้าวที่หนึ่ง ทศวรรษแรกของการวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคใต้" ตรัง: นกเช้า.

 5. วิทยา อาภรณ์. (2553). "2010 เปิดปม เงามืดการพัฒนาขนาดใหญ่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช" นครศรีธรรมราช: อักษรการพิมพ์.


เกียรติคุณและรางวัล

ปี พ.ศ. 2558                                บุคคลดีเด่นด้านการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2557  รางวัลโล่ห์เชิดชูเกียรติเนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลครบรอบปีที่ 23                                                                     แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์