อาจารย์ ดร.อัมพร หมาดเด็น 

 

ประวัติและผลงาน (Curriculum Vitae)

อาจารย์ ดร.อัมพร หมาดเด็น
Dr.Amporn Marddent

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป อาคารวิชาการ 5
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

โทรศัพท์ : 0-7567-2488
โทรสาร : 0-7567-2001
Email : mamporn@gmail.com


การศึกษา

คุณวุฒิ                                         Dr.Phil. (Doktors der Philosophie)
สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา           Anthropology /Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, Germany                                                                                                     (Gender Piety of Muslim Women in Thailand)
ปี พ.ศ.                                          2560

คุณวุฒิ                                         ศศ.ม. (ศิลปศาสตรมหาบัณทิต)
สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา           สาขาศาสนาเปรียบเทียบ / มหาวิทยาลัยมหิดล                                                                                                                                                                               (Sexual Ethics in Buddhism and Islam: A Comparative Studies of Buddhist and Muslim University Students’                                                         Attitudes)
ปี พ.ศ.                                          2544

คุณวุฒิ                                         ศศ.บ. (ศิลปศาสตรบัณทิต)
สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา           สาขาภาษาอาหรับ / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี พ.ศ.                                          2539


ประสบการณ์การทำงาน

ปี พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน                 อาจารย์ประจำ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ปี พ.ศ. 2560                                หัวหน้า ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ปี พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน                 อาจารย์พิเศษ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการเสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปี พ.ศ. 2559                                อาจารย์พิเศษ หลักสูตรไทยศึกษานานาชาติ คณะวิเทศศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
ปี พ.ศ. 2557                                อาจารย์พิเศษ หลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษานานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ.2553                                 อาจารย์พิเศษ ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคฤดูหนาว มหาวิทยาลัยมิชิแกน
ปี พ.ศ.2545 – 2547                    นักวิจัย ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


ความเชี่ยวชาญ

 1. เพศสภาพและขบวนการสตรีนิยม

 2. มานุษยวิทยาอิสลามและมุสลิมศึกษา

 3. ผู้หญิงกับมานุษยวิทยาหลังอาณานิคม

 4. สันติภาพ การเจรจาในสภาวะสงคราม และความมั่นคงในเอเชีย

 5. แนวความคิดสุดโต่งในศาสนา


ประสบการณ์การสอน

ปีการศึกษา 2548 – ปัจจุบัน          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์
ปริญญาตรี                                   รายวิชาเพศกับสังคม, สภาวะความเป็นมนุษย์กับมาตรฐานทางศีลธรรม, สตรีศึกษา, ผู้หญิงกับการเมือง, วัฒนธรรมไทย                                                                 วัฒนธรรมโลก, สังคมโลกปัจจุบันและการเป็นพลเมืองโลก, การเมือง ประชาสังคม และการเคลื่อนไหวทางสังคม, ศาสนากับ                                                             กิจการระหว่างประเทศ, การเมืองของความเป็นพลเมือง, สถานภาพความรู้และแนวคิดด้านไทยศึกษา, สิทธิมนุษยชนในวิถีชีวิต                                                         ไทยกับโลกาภิวัฒน์, โลกทัศน์ไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง, การเมืองและอำนาจในสังคมไทย, อำนาจ เพศสภาพ และบทบาท                                                         สตรีในสังคมไทย-เอเชีย, Senior Project, การเขียนโครงร่างงานวิจัย, หลักวิจัยทางสังคม, สัมมนาวัฒนธรรมข้ามชาติ,                                                                 มานุษยวิทยาการแพทย์กับระบบสุขภาวะในชุมชนไทย, ภาษา ความหมาย และการตีความ, อาเซียนร่วมสมัย, ความคิดพื้นฐานใน                                                         การศึกษาทางสังคมศาสตร์, สังคมโลกปัจจุบันและการเป็นพลเมืองโลก และสิทธิ กฎหมาย และสังคม
ปริญญาโท                                    รายวิชาการอ่านเอกสารภาษาอังกฤษในงานด้านวัฒนธรรมศึกษา, ศาสนากับวัฒนธรรม, วัฒนธรรมกับการพัฒนา, ผู้หญิงกับ                                                       การพัฒนา และศรัทธากับเหตุผล: ศาสนธรรมกับโลกียธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ปริญญาเอก                                  รายวิชาสัมมนาประเด็นสำคัญในการศึกษาเอเชียและประเด็นวิจัยสำหรับเอเชียศึกษา


ผลงานทางวิชาการ

 • งานวิจัย

 1. อัมพร หมาดเด็น (หัวหน้าโครงการ) มนวัธน์ พรหมรัตน์ และอภิญญา ดิสสะมาน (นักวิจัยร่วม). (2559-2560). กระบวนการสร้างสันติภาพโดยกลุ่มผู้หญิงท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรงในภูมิภาคเอเชีย. แหล่งงบประมาณสนับสนุน: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 2. อัมพร หมาดเด็น (หัวหน้าโครงการ) มนวัธน์ พรหมรัตน์ และทวีลักษณ์ พลราชม (นักวิจัยร่วม). (2557-2558). ประเมินผลปลายโครงการการพัฒนาเพื่อขยายเครือข่ายบริการภายในชุมชนอย่างยั่งยืนสำหรับผู้หญิงและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบและความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้. แหล่งงบประมาณสนับสนุน: มูลนิธิรักษ์ไทย (EU).

 3. Amporn Marddent Identity Dialogue between Muslim and non-Muslim Women in Southern Thailand (2556). แหล่งงบประมาณสนับสนุน: มูลนิธิ SEASREP.

 4. Amporn Marddent Gender Piety of Muslim Women in Thailand (2551). แหล่งงบประมาณสนับสนุน: มูลนิธิ Friedrich Ebert (FES).

 5. อัมพร หมาดเด็น (หัวหน้าโครงการ) สร้อยบุญ ทรายทอง และ อันธิกา เสมสรร (นักวิจัยร่วม). (2549). Assessment of the Roles of Gender and Religion on Accessibility and Utilization of HIV Prevention and Care Services in Southern Thailand. แหล่งงบประมาณสนับสนุน: องค์การอนามัยโลก (WHO).

 6. เลิศชาย ศิริชัย (หัวหน้าโครงการ) อัมพร หมาดเด็น และกริยา หลังปูเต๊ะ (นักวิจัยร่วม). (2548-2550). การมีส่วนร่วมของปอเนาะในการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาปอเนาะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. แหล่งงบประมาณสนับสนุน: สภาวิจัยแห่งชาติ (วช.).

 7. อัมพร หมาดเด็น. (2547). Sexual Culture among Young Urban Migrant Muslim in Contemporary Thailand. แหล่งงบประมาณสนับสนุน: มูลนิธิ Rockefeller และ Asian Muslim Action Network (AMAN).

 8. Pimpawun Boonmongkon (หัวหน้าโครงการ) Amporn Marddent, Niporn Sanhajariya, Soiboon Saithong and Vawrung Navaboonniyom (researchers). (2547). Gender, Sexuality, and Violence: Policy, Advocacy and Action. แหล่งงบประมาณสนับสนุน: มูลนิธิ Ford.

 9. Pimpawun Boonmongkon (หัวหน้าโครงการ) Philip Guest, Amporn Marddent, and Steve Sanders (researchers). (2546). From Trafficking to Sex Work: Burmese Migrants in Thailand. แหล่งงบประมาณสนับสนุน: มูลนิธิ Rockefeller.

 10. พิมพวัลย์ บุญมงคล (หัวหน้าโครงการ) มัลลิกา มัตติโก, นิภรณ์ สัณหจริยา, อัมพร หมาดเด็น ธีรศักดิ์ พรหมพันใจ, แววรุ้ง นาวาบุญนิยม และศุภเลิศ กิจขจรไพบูลย์ (นักวิจัยร่วม). (2545). ศักยภาพประชาคมในการจัดการปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก. แหล่งงบประมาณสนับสนุน: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.).

 • หนังสือ / บทความตีพิมพ์

ภาษาไทย

 1. อัมพร หมาดเด็น. “ทบทวนสถานะความคิดสตรีนิยมอิสลาม” ใน วารสารประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์ (ม.ธรรมศาสตร์). 4, 2560: 63-113.

 2. มนวัธน์ พรหมรัตน์, อัมพร หมาดเด็น และ ทวีลักษณ์ พลราชม. “การเป็นหญิงหม้ายกับความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม และโครงสร้างในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้” ใน มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง). 3:2, 2558: 95-119.

 3. รอซีดะห์ ปูซู, อัมพร หมาดเด็น และคณะ. วานีตา ผู้หญิงกลิ้งโลก ถอดบทเรียนและประสบการณ์ทำงานของผู้หญิงในพื้นที่ความขัดแย้งชายแดนใต้. กรุงเทพฯ: มูลนิธิเพื่อนหญิง, 2558.

 4. อัมพร หมาดเด็น. “พลวัตสังคมสังเวียน: การฟื้นฟูอิสลามของผู้หญิงมุสลิมในสังคมไทย” ใน คนหนุ่มสาวมุสลิมกับโลกสมัยใหม่, สุชาติ เศรษฐมาลินี และ วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ (บก.). กรุงเทพฯ: คณะทำงานวาระทางสังคม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.

 5. อัมพร หมาดเด็น. “ผู้หญิงในสถานการณ์ความรุนแรงและความหวังแห่งสันติภาพ” ใน จุดยืน: วารสารสตรีนิยมไทย (ม.เชียงใหม่). 2, 2551: 114-162.

 6. สุไลพร ชลวิไล, อัมพร หมาดเด็น และคณะ. เอชไอวี วิถีชุมชน กับ ผู้หญิงมุสลิม. เคล็ดไทย: 2550.

 7. อัมพร หมาดเด็น. “บนเส้นทางสู่สันติภาพ: ความจริงและความฝัน” ใน สังคมศาสตร์ (ม.วลัยลักษณ์).
  1(1), 2550: 180-204.

 8. อัมพร หมาดเด็น. “ว่าด้วยเอดส์ กับชุมชนมุสลิม” ใน จดหมายข่าวองค์การหมอไร้พรมแดน เบลเยี่ยม (ประเทศไทย): Medicins Sans Frontieres. 2, 2550: 14.

 9. อัมพร หมาดเด็น. “อาวุธของผู้อ่อนแอ เรามันแค่กองเชียร์” ใน ศิลปศาสตร์สำนึก (ม.วลัยลักษณ์). 7(17), 2550: 52-54.

 10. อัมพร หมาดเด็น. “ทองกาด อาลี...จากป่า สู่เมือง” ใน ศิลปศาสตร์สำนึก (ม.วลัยลักษณ์). 6(15), 2549: 65-67.

 11. อัมพร หมาดเด็น. “ศัพท์ศิลปศาสตร์: ว่าด้วย "เพศ"” ใน ศิลปศาสตร์สำนึก (ม.วลัยลักษณ์). 6(14), 2549: 55-61.

 12. อัมพร หมาดเด็น. “ไปโรงเรียนสันติภาพ” ใน สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์. 51(49), 2549: 80.

 13. อัมพร หมาดเด็น. “เก็บบางมุมจากงานประชุมเอดส์ในประเทศมุสลิมมาฝาก” ใน สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์. 51(36), 2548: 80.

 14. อัมพร หมาดเด็น. “สิบวันที่สถาบันสิทธิและเพศมิติ” ใน สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์. 51(1), 2547: 84-85.

 15. อัมพร หมาดเด็น และ พิมพวัลย์ บุญมงคล. “สุขภาวะแห่งเพศมิติ” ใน สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์. 50(44), 2547:56-57.

 16. พิมพวัลย์ บุญมงคล มัลลิกา มัตติโก นิภรณ์ สัณหจริยา อัมพร หมาดเด็น ธีรศักดิ์ พรหมพันใจ แววรุ้ง นาวาบุญนิยม และศุภเลิศ กิจขจรไพบูลย์. ศักยภาพประชาคมในการจัดการปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก. กรุงเทพฯ: เจริญดีการพิมพ์, 2546.

ภาษาอังกฤษ

 1. Amporn Marddent, “Religious Piety and Muslim Women in Thailand” in Susanne Schröter (ed.) Gender and Islam in Southeast Asia. Leiden, Boston: Brill, 2013: 241-265.

 2. Yusuf, Imtiyaz and Marrdent, Amporn. 2013. “Thailand” in The [Oxford] Encyclopedia of Islam and Women, Natana J. DeLong-Bas (ed.). Oxford University Press [Online].

 3. Amporn Marddent, “Muslim Women’s Movements in the Modern Thai State”, in Fritz Schulze und Holger Warnk (eds.), Islam und Staat in den Ländern Südostasiens: Islam and State in Southeast Asia. Frankfurter Forschungen zu Südostasien 7, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2010: 171-196.

 4. Amporn Marddent, “Interfaith marriage between Muslims and Buddhists in Southern Thailand” in Jones, Gavin W, Chee Heng Leng and Maznah Mohamad (eds.) in Muslim-non-Muslim marriages: Political And Cultural Contestations In Southeast Asia. Singapore: ISEAS, 2009: 190-218.

 5. Amporn Marddent. Sexual Culture among Young Migrant Muslim in Bangkok, Chiang Mai, Thailand: Silkworm Books, 2007.

 6. Amporn Marddent. ‘From Adik to Mo’ji: Identities and Social Realities of Southern Thai People’, in Portals Kyoto Review of Southeast Asia, 2006, pp.1-25), URL: http://kyotoreviewsea.org/images/images/pdffiles/magazine01.pdf

 7. Pimpawun Boonmongkon, Philip Guest, Amporn Marddent and Steve Sanders. ‘From Trafficking to Sex Work: Burmese Migrants in Thailand’ in Living on the Edges: Cross-Border Mobility and Sexual Exploitation, Thomas E. Blair (ed.), 2nd edition. Yogyakarta, Indonesia: Southeast Asian Consortium on Gender, Sexuality and Health, 2006). URL: http://www.seaconsortium.net/autopagev3/fileupload/MonAugust2008-14-44-57.pdf.

 8. Amporn Marddent. ‘From Adik to Mo’ji: Southern Thai People and Social Realities’, in Knowledge and Conflict Resolution: The Crisis of the Border Region of Southern Thailand, Uthai Dulyakasem and Lertchai Sirichai (eds.), Bangkok: Nakorn Publishing, 2005: 269-301.

 9. Amporn Marddent. “Buddhist Perceptions of Muslim in the Thai South” ใน ศิลปศาสตร์สำนึก (ม.วลัยลักษณ์). 7(18), 2550: 47-63.

 • บทความนำเสนอในที่ประชุมวิชาการและบทความออนไลน์

 1. Amporn Marddent. “Gender Piety of Muslim Women in Thailand” International Conference on Aceh and Indian Ocean Studies (ICAIOS). University Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia. December 14, 2016.

 2. Amporn Marddent. “Islam and Educational (E)Quality: Female Islamic Scholarship in Thailand” International Conference on Islamic Higher Education. Faculty of Education and Teacher Training, IAIN Pontianak, Indonesia. May 14, 2017.

 3. Amporn Marddent. ““Three Tigers Warriors”: Malay Muslim Women Revivalists in Pattani” The 13th International Conference on Thai Studies. Chiang Mai Exhibition and Convention Center in Chiang Mai. July 15-18, 2017.

 4. อัมพร หมาดเด็น. “เฟเมน-เฟมินิสต์-มุสลิม”. ประชาไท. เข้าถึงได้ที่ http://prachatai.com/journal/2016/05/65840

 5. อัมพร หมาดเด็น. “มุสลิมกับเพศสภาพ กรณีศึกษากลไกสากลสหประชาชาติกับการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในฐานผู้สร้างสันติภาพ” ใน เหลียวซ้ายแลขวาการศึกษาไทย, เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ อักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร. 2559: 237-274.

 6. Amporn Marddent. “Gender Piety of Muslim Women”. In Guest Lecturer Series, International Center for Aceh and Indian Ocean Studies (ICAIOS). Department of English Language Education and Teacher Training, Ar-Raniry State Islamic University, Banda Aceh, Indonesia (14/12/2016).

 7. Amporn Marddent. “Thai Muslim Women Identity Dialogue in Digital Space”. In 4th Annual Southeast Asian Studies Symposium University of Oxford, The Way of ASEAN: Integrating Southeast Asia. Sunway University, Malaysia (20-24/03/2015).

 8. Amporn Marddent. “Muslim Women's Bodies and Religious Revivalism in Southern Thailand”. In Bodies Transformed: Cosmetic Surgery, Tattooing, and Body Modification in Asia. Walailak University, Nakhon Si Thammarat, Thailand (22-24/01/2015).

 9. Amporn Marddent. “The Three Tigers”: Malay Muslim Women Revivalist in Thailand”. In

  Female Islamic Authority in Comparative Perspective: Exemplars, Institutions, Practices. Workshop to be held at the Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies (Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, KITLV) in Leiden, The Netherlands (8-9/01/2015).
 10. อัมพร หมาดเด็น. “จากการเมืองถึงเรื่อง “โกเต็กซ์””. ประชาไท. เข้าถึงได้ที่ http://www.prachatai.com/journal/2014/01/51217.

 11. Amporn Marddent. “My Veil, My World: Muslim Women in Thailand”. In 12th International Conference on Thai Studies (ICTS12), University of Sydney, Australia (22/04/2014).

 12. Amporn Marddent. “Identity Dialogue between Muslim and non-Muslim Women in Southern Thailand”. In Pre-Publication Workshop on Plural Identities, at Southeast Asian Studies Regional Exchange, National Historical Commission of the Philippines, Manila (21/03/2014).

 13. Amporn Marddent. “Muslim Women in Modernist Islamic Reform Movement and their Social and Political Engagement”. In 12th APSA Conference on “Transforming Societies: Contestations and Convergences in Asia and the Pacific”, Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University (15/02/2014).

 14. Amporn Marddent. Religious Piety and Muslim Women in Thailand” (Public Lecture) at Southeast Asian Studies, Graduate School, Chulalongkorn University (30/01/2014).

 15. Amporn Marddent. “Gender Issue and Islam in Southeast Asia, Class on Islam in Southeast Asia”, Southeast Asian Studies, Graduate School, Chulalongkorn University (31/01/2014).

 16. Amporn Marddent. “Religious Practices among so-called Neo-Salafi Women in Thailand”, International Workshop on Mutual Ummah, Spiritual Strength: "Following the Path of the Prophet, Islamic Piety, Social Movements and Political Organizations", at Forschungskolleg Humanwissenschaften, Institute for Advanced Studies in the Humanities Am Wingertsberg, Bad Homburg v.d. Höhe, Germany (07/07/2012).

 17. Amporn Marddent. “Muslim Women's Movement in Thailand”. In Young Researchers’ Roundtable: Islam, Youth and Gender in South and Southeast Asia in New Mobilities and Evolving Identities: Islam, Youth and Gender in South and Southeast Asia, at Humboldt University Berlin, Germany (20/04/2012).

 18. Amporn Marddent. “Muslim Women’s Movements in Thailand” (Public Lecture) at The Center for Southeast Asian Studies, International Institute, University of Michigan, The United States of America (19/02/2010).

 19. Amporn Marddent. “Women and Islam in Thailand”, Class on Islam in Southeast Asia for Graduate Students, Center for Southeast Asian Studies, University of Michigan. (18-22/02/2010).

 20. Amporn Marddent. “Muslims Women and Gender Piety”, In 1st Annual International Graduate Research Conference on Social Sciences and Humanities. SD Avenue Hotel, Bangkok. (2-3/04/2009).

 21. Amporn Marddent. “Buddhist Perceptions of Muslims in the Thai South”, In Association for Asian Studies Annual Meeting. Marriot Boston Copley Place, The United States of America. (22/03/2007).

 22. Amporn Marddent. “Religio-Cultural Space of Muslim Women on HIV Prevention and Care Services in Southern Thailand”. In 8th International Congress on AIDS in Asia and the Pacific, Bandaranaike Memorial International Conference Hall, Colombo, Sri Lanka (19/08/2007).

 23. Amporn Marddent. “Religion and Sexuality”. The 19-day Leadership Course on Gender, Sexuality and Health in Southeast Asia and China. Salaya Pavilion Hotel, Mahidol University (27/08/2007).

 24. Amporn Marddent. “Gendering Piety of Muslim Women in Thailand”, Graduate Workshop on Piety and Pietization in Asia. Asia Research Institute, National University of Singapore (09/07/2007).

 25. Amporn Marddent. “Thai Muslim Youth Culture and Sexual Health”, AMAN 3rd Assembly and International Interfaith Peace Forum, at Syarif Hidayatullah State Islamic University (UIN), Jakarta (15/11/2006).

 26. Amporn Marddent. “The Impact of Ongoing Conflict on Women in Southern Thailand”. Peace Constituencies and Justice in Southern Thailand, at C.S.Hotel, Pattani (30/10/2006).

 27. Amporn Marddent. ““Khao Khaek”: Interfaith Marriage between Muslims and Buddhists in Southern Thailand”. Muslim-non-Muslim Marriage, Rights and the State in Southeast Asia. Asia Research Institute, National University of Singapore (23/09/2006).

 28. Amporn Marddent. “Social Space of Muslims and non-Muslims in Southern Thailand: An Analysis of Interfaith Courtship and Marriage”. Voices of Islam in Southeast Asia for Young Southeast Asian Scholars, Grand Park Hotel, Nakhon Si Thammarat (24/02/2006).

 29. Amporn Marddent. “Young Muslim Women’s Movement in Thailand”. Women’s World 2005: 9th International Interdisciplinary Congress on Women. Ewha Woman University, Korea. (19/06/2005).

 30. Amporn Marddent. “Gender, Sexuality and Heath among Thai Muslim Youth”. In 9th International Conference on Thai Studies, at Northern Illinois University, The United States of America (03/04/2005).

 31. อัมพร หมาดเด็น. “เสียงสะท้อนจากแดนใต้ เมื่อความรุนแรงเขย่าบ้านเกิด” ประชุมวิชาการประจำปีทางมานุษยวิทยา ครั้งที่ 4 วัฒนธรรมไร้อคติ ชีวิตไร้ความรุนแรง. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, กรุงเทพฯ (23/03/2548).


เกียรติคุณและรางวัล

ปี พ.ศ. 2551                                Stipendium รัฐบาลเยอรมัน: DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst/ The German Academic                                                                       Exchange Service) เพื่อศึกษา Southeast Asian Studies ณ Passau University ในภาคฤดูร้อน
ปี พ.ศ. 2551-2556                      Doktoranden-Stipendium, FES (Friedrich Ebert Stiftung) ให้ศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต                                                                                                     (Doktors der Philosophie/Dr. Phil.) จนสำเร็จการศึกษา


คณะกรรมการ

ปี พ.ศ. 2549 - 2551 และ 2556 – 2559    คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ปี พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน                               รองประธานมูลนิธิสันติวัฒนธรรมเอเชีย (Asian Peace Cultures Foundation)
ปี พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน                                คณะกรรมการวิจัย สถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรี
ปี พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน                               คณะกรรมการมาตรฐานสิ่งพิมพ์ทางวิชาการและบรรณาธิการ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ                                                                              มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คณะกรรมการโครงการศูนย์ศึกษาภาษา วัฒนธรรม และสังคมอาเซียน สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


ผู้ประเมินบทความทางวิชาการ

 1. Journal of Contemporary Islamic Studies

 2. Journal of Human Rights and Peace Studies (editor), Mahidol University

 3. Journal of Population and Social Sciences, Mahidol University

 4. วารสารธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 5. วารสารไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 6. วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 7. วารสารอาศรมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์