ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ

ประวัติและผลงาน (Curriculum Vitae)

ผศ.ดร.ฟารีดา เจะเอาะ
Dr.Fareeda Jeh-oh

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ อาคารวิชาการ 3
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

โทรศัพท์ : 0-7567-2295, 0-7567-2206
โทรสาร : 0-7567-2205
Email : dek_fada@hotmail.com


การศึกษา

คุณวุฒิ                                          ปริญญาเอก
สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา           สาขาการสื่อสาร / มหาวิทยาลัยนเรศวร                                                                                                                                                                                         Ph.D. (Communication)
ปี พ.ศ.                                          2558

คุณวุฒิ                                          ปริญญาโท
สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา           สาขาการบริหารสื่อสารมวลชน / มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์                                                                                                                                                             M.A. (Mass Communication Administration)
ปี พ.ศ.                                          2551

คุณวุฒิ                                          ปริญญาตรี
สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา           สาขานิเทศศาสตร์ / มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์                                                                                                                                                                                 B.A. (Communication)
ปี พ.ศ.                                          2545


ประสบการณ์การทำงาน

ปี พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน                อาจารย์ประจำ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ปี พ.ศ. 2545 – 2551                  คนเขียนบทรายการโทรทัศน์ (ฝ่ายผลิตรายการ) บริษัทป่าใหญ่ ครีเอชั่น จำกัด


ความเชี่ยวชาญ

 1. การเขียนบทและการผลิตสื่อ

 2. การสื่อสาร สื่อสารมวลชน


ประสบการณ์การสอน

ปีการศึกษา 2551 – ปัจจุบัน          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์                                                                                                                                                                               รายวิชาการสื่อข่าวและการรายงานขั้นต้น, การบรรณาธิกรและการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์, การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและ                                                                   วิทยุโทรทัศน์, กราฟิกและแอนิเมชันเพื่องานวิทยุโทรทัศน์, การประกาศและการดำเนินรายการวิทยุกระจายเสียงและ วิทยุ                                                                 โทรทัศน์, การเขียนสารคดี, การเขียนเชิงวารสารศาสตร์, ทฤษฎีการสื่อสาร, การผลิตรายการสารคดีทางโทรทัศน์, ข่าววิทยุ                                                             กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และหลักการสื่อสาร
ปีการศึกษา 2556                          มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา                                                                                                                                                                                รายวิชาการภาษาเพื่อการสื่อสาร
ปีการศึกษา 2558                          มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร                                                                                                                                              รายวิชาการผลิตรายการทางวิทยุโทรทัศน์
ปีการศึกษา 2559-2560               มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                                                                                                                                                รายวิชาการเขียนบทสารคดีทางวิทยุกระจายเสียง และการบรรณาธิกรสื่อสิ่งพิมพ์
ปีการศึกษา 2560                          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี) คณะวิทยาการสื่อสาร                                                                                                                                          รายวิชาการสื่อสารพหุวัฒนธรรม


ผลงานทางวิชาการ

 • งานวิจัย

 1. ฟารีดา เจะเอาะ. (2560). สถานภาพองค์ความรู้ด้านการสื่อสารสถานการณ์จังหวัดชายแดน
  ภาคใต้กับ 10 ปีไฟใต้. วารสารปาริชาต. 30(2) (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560). มหาวิทยาลัยทักษิณ.

 • บทความนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ
 1. ฟารีดา เจะเอาะ. (2560). ความคาดหวังและความต้องการเนื้อหาสุขภาพของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช. การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8. วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.

 2. ฟารีดา เจะเอาะ. (2560). การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อการสื่อสารสุขภาพเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10, “นวัตกรรมสรรสร้างชุมชนกับการพัฒนางานวิจัยอย่างยั่งยืน”. วันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.

 3. เสริมศักดิ์ ขุนพล และฟารีดา เจะเอาะ. (2561). การศึกษาและประเมินคุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนเทศบาลตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา. การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10. วันที่ 26-30 มีนาคม 2561 ณ อาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (in process)

 • งานสร้างสรรค์

 1. ปี 2552 วิดีทัศน์ท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนเทือกเขาหลวง" ภายใต้การดำเนินงานวิจัย หัวข้อเรื่อง"การสร้างชุมชนต้นแบบและการสร้างเครือข่ายชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมฐานความรู้” กลุ่มที่ 2 จ.นครศรีธรรมราช ปีที่ 2.

 2. ปี 2560 นิตยสารบริสุข (WELL BEING MAGAZINE) ฉบับที่ 1 ภายใต้การดำเนินงานวิจัยโครงการ การสื่อสารสุขภาพในท้องถิ่นเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกผ่านสื่อนิตยสาร. ชุดโครงการการสื่อสารคุณค่าของงานความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 • บริการวิชาการ

ปี พ.ศ. 2553                    วิทยากรงานเสวนา "นักวิชาการพบนักวิชาชีพ CHANGE วิทยุโทรทัศน์ไทย"                                                                                                                           จัดโดยสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ปี พ.ศ. 2553                    หัวหน้าโครงการทดลองออกอากาศสถานีโทรทัศน์ “MC Channel” ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ปี พ.ศ. 2553                    วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสารคดีโทรทัศน์และสื่อวีดิทัศน์พัฒนาบุคลากรศูนย์สื่อผสมผสาน                                                                           ชุมชนเครือข่ายสินธุ์แพรทอง” อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
ปี พ.ศ. 2554                    กรรมการตัดสินภาพยนตร์โฆษณาดีเด่นทางโทรทัศน์เพื่อผู้บริโภค ครั้งที่ 11
ปี พ.ศ. 2553-2554          การประเมินผลโครงการ โครงการประเมินผล โครงการ Digital Media Asia 2010 ภายใต้                                                                                                      โครงการ Digital Media Asia 2010 (DMA 2010) เสนอ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ                                                                         (องค์การมหาชน)
ปี พ.ศ. 2559                    วิทยากรบรรยายและกรรมการตัดสิน โครงการ “ค่ายสร้างสรรค์นักโฆษณา”                                                                                                                         ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา


เกียรติคุณและรางวัล

ปี พ.ศ. 2558                             รางวัลชมเชยระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนาบริหารศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ