นายมูฮำหมัดราพีร์ มะเก็ง

ประวัติและผลงาน (Curriculum Vitae)

นายมูฮำหมัดราพีร์ มะเก็ง
Mr. Muhammudrapee Makeng

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคม
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

โทรศัพท์ : 084-747-6987 / 088-750-1087
Email : m.rafee377@gmail.com


การศึกษา

คุณวุฒิ                                         กำลังศึกษาปริญญาโท
สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา           สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา / มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คุณวุฒิ                                         ศษ.บ. (ศึกษาศาสตรบัณฑิต)
สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา           สาขาเศรษฐศาสตร์พัฒนาการ / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ปี พ.ศ.                                          2553


ประสบการณ์วิจัย

ปี พ.ศ. 2553

 • หัวหน้าโครงการวิจัย การออมในครัวเรือนของเกษตรกรในตำบลบาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา (ทุนสนับสนุนการวิจัยประจำปี 2553 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

 • ผู้ร่วมวิจัย มุมมองของเยาวชนและความเข้าใจต่อการบังคับใช้ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551: กรณีศึกษาอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลา (ทุนสนับสนุนการวิจัยประจำปี 2553 จากสถาบันพระปกเกล้า)

 • ผู้ช่วยวิจัย การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและวินัยต่อเด็กและเยาวชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้: ปัตตานียะลาและนราธิวาส (ทุนสนับสนุนการวิจัยประจำปี 2553 จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ)

ปี พ.ศ. 2554

 • หัวหน้าโครงการวิจัย ประสิทธิภาพความร่วมมือของผู้นำ 4 เสาหลักต่อการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนไอกูบู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส (ทุนสนับสนุนการวิจัยประจำปี 2554 สำนักวิจัยสถาบันพระปกเกล้า)

 • วิถีชีวิตและวัฒนธรรมความบันเทิงของเยาวชนท่ามกลางสถานการณ์การก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ช่วง 7 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2547- พ.ศ.2554) ทุนสนับสนุนการวิจัยประจำปี 2554 จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ปี พ.ศ. 2556

 • ผู้ร่วมวิจัย เครือข่ายสตรีเพื่อการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ทุนสนับสนุนการวิจัยประจำปี 2556 จากสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า)

 • ผู้ร่วมวิจัย การนำผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมปีที่ 3 และปีที่ 6 ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน: กรณีศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ทุนสนับสนุนการวิจัยประจำปี 2556)

 • ผู้ร่วมวิจัย การศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนชายแดนเพื่อการปรับตัวรองรับประชาคมอาเซียน: กรณีศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ประจำปี 2556)

 • ผู้ร่วมวิจัย โครงการวิจัยการพัฒนาเครือข่ายอิสลามศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน (ทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) ประจำปี 2556)

 • ผู้ร่วมวิจัย  การนำผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมปีที่ 3 และปีที่ 6 ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน : กรณีศึกษา โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ทุนสนับสนุนการวิจัยประจำปี 2556)

ปี พ.ศ. 2557

 • ผู้ร่วมวิจัย โครงการวิจัยการศึกษาภาวะสุขภาพผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้และสี่อำเภอของจังหวัดสงขลา ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานส่งเสริมสุขภาวะมุสลิม (สสม.) ประจำปี 2557

 • ผู้ร่วมวิจัย โครงการวิจัยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาแบบมีส่วนร่วม (Step Project) ทุนสนับสนุนการวิจัย จากสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2557

ปี พ.ศ. 2559

 • ผู้ร่วมวิจัย การสังเคราะห์งานวิจัยชุมชนเพื่อท้องถิ่นในรอบ 10 ปี (พ.ศ.2549 - พ.ศ. 2558) ของศูนย์ประสานงานวิจัยอิสลามศึกษาและวัฒนธรรม ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น ประจำปี 2559

 • ผู้ร่วมวิจัย การส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาคุณค่าประเพณี “การคอตัม-อัลกุรอาน” ของชาวมุสลิมในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปี 2559

 • ผู้ร่วมวิจัย การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กับสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2559

 • ผู้ร่วมวิจัย การสนับสนุนและการส่งเสริมกิจกรรมทางกายแก่กลุ่มผู้พิการทางด้านการเคลื่อนไหว เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายคนพิการอย่างเหมาะสม: กรณีศึกษากลุ่มผู้พิการจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก ศูนย์วิจัยกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ประจำปี 2559

ปี พ.ศ. 2560

 • ผู้ร่วมวิจัย แรงสนับสนุนทางสังคม: กลไกป้องกันปัญหาการพนันของเยาวชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ประจำปี 2560

 • ผู้ร่วมวิจัย การมีพื้นที่ของสตรีมุสลิมกับการสร้างเสริมสุขภาพผ่านการมีกิจกรรมทางกายภายใต้บริบทสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประจำปี 2560


ผลงานทางวิชาการ

 • บทความวิชาการ / บทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่

 1. บทความวิจัยเรื่อง “สภาพโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ส่งผลต่อการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3” นำเสนอในงาน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 จัดโดยวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 2. บทความวิจัยเรื่อง “วิถีชีวิตของประชาชนมุสลิมที่ส่งผลต่อการสร้างเสริมสุขภาพผ่านการมีกิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอ” นำเสนอในงาน การประชุมวิชาการกิจกรรมทางกายระดับชาติครั้งที่ 1 Active Living for All เมื่อวันที่ 17 -18 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 3. บทความวิจัยเรื่อง “มุมมองประชาชนต่อนโยบายภาครัฐที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษา“ทุ่งยางแดงโมเดล” นำเสนอในงาน โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมโนโวเทล หัวหิน ชะอำบีช รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี